Referat generalforsamlinger 2019


Danske Rejsejournalister, generalforsamling 5. marts 2019 på Hotel Astoria

Punkt 1: Valg af dirigent.
Direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt. Han indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Til stede var 23 stemmeberettigede medlemmer inkl. bestyrelsen.

Punkt 2: Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen blev foreslået og valgt.
Lars Thykier udbyggede sin konstatering af indledte Lars Thykier med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet til tiden med at oplyse, at datoen blev publiceret i et nyhedsbrev i december. Evt. tvivl om dette vil fremover undgås ved den lille rettelse i vedtægterne, der blev fremlagt under pkt. 5 og godkendt.
Red. anm.: De senest godkendte vedtægter (marts 2018) ligger nu på Danske Rejsejournalisters hjemmeside.
Punkt 3. Formandens beretning.
Anne-Vibeke Isaksen (A-V) indledte beretningen for 2018 med at takke for et godt år i Danske Rejsejournalister. Hun fastslog, at bestyrelsens beslutning om færre møder, men med større tilslutning er ved at slå igennem. Der er som regel oppe omkring 30 deltagere. Alle i bestyrelsen arbejder hårdt for disse møder, som kræver et stort forarbejde. Derfor tak til alle, der bakker op og viser stor debatlyst. Derefter berettede A-V om det forgangne år som følger:
Citat: ”I 2018 havde vi følgende arrangementer:
Møde i februar om Dansk Turisme på Danhostel. Prisoverrækkelser og networking på Ferie for alle i Herning med pressetur til Århus. Generalforsamling på Hotel Astoria inklusive overrækkelse af vores egen Rejseprisen til Viktors Farmor. I april debatmøde om troværdighed i rejsejournalistik med bl.a. forbrugerombudsmanden på hotel Astoria. I efteråret besøg i Kastrup Lufthavn for at komme bag kulisserne og høre om lufthavnens udvikling, og 3. december ønskede vi hinanden god jul og godt nytår med fagligt indhold, nemlig debatmøde om feriemessernes fremtid på WAKE Up Hotel. Vi har i årets løb formidlet presseture for et par bureauer. Dette gør vi, for at vores medlemmer får flere invitationer til de ting, der sker. Vi holder møder med deltagerbetaling, når vi ikke kan få økonomien til at hænge sammen på anden vis. Det bliver sværere og sværere at skaffe sponsorer, men når vi gør, får medlemmerne glæde af sponsorstøtten som et lavere tilmeldingsgebyr eller slet intet.
Tak til vores sponsorer i 2018: Spies, Hotel Clarion Kastrup Lufthavn, Danhostel KBH, Hotel Wake Up KBH, Hotel Guldsmeden Axel KBH, Visit Århus, Bravo Tours, Messecenter Herning.
Medlemsudvikling: Vi har en mindre medlemstilbagegang, som primært skyldes, at nogle pensionister stopper som mediemedlem/branchemedlem. Vi har dog fået fire nye mediemedlemmer her i det nye år. Jeg opfordrer til, at vi alle fortæller om foreningen i håb om, at flere vil være med. Netværket er hele fundamentet for foreningen, men også fagligheden – det er vigtigt, at vi er relevante i en verden af forandring.
Bestyrelsen drøfter løbende vores medlemssammensætning, og hvordan den skal se ud i fremtiden. Bloggere har i flere år været det nye sort, men det er også min klare opfattelse, at rejsebranchen kan skelne. Jeg hører jævnligt, at nogle journalister også beder om honorar for deres arbejde direkte hos rejseudbyderen, hvilket gør forskellen mellem rejsejournalister og bloggere mindre. Jeg synes personligt ikke, at vi skal være bange for at være mere åbne over for de nye måder at kommunikere på. Det er en udvikling, der er langt større end os. Vælger vi at sætte os over i et hjørne og holde på vores, bliver det foreningens død. 
Vi profilerer os på vores priser. Som sædvanligt uddelte vi Havfrueprisen på Ferie for Alle. Den gik til Vardemuseerne, nærmere betegnet Tirpitz i Blåvand. Årets Rejsejournalist 2018 gik til fotograf Karsten Bidstrup.
Der er altid plads til forbedringer. Vores www fungerer, men systemet er ved at være gammelt, og vi kan f.eks. ikke lægge regnskabet ud. Vi har en opgave foran os med at få flyttet over i et nyt system, f.eks. Wordpress.  
Økonomien vurderer jeg som sund og fornuftig. Vi ønsker dog at hæve kontingentdelen med 50 kr. Kontingentet er ikke hævet i 10 år, men da Gouda øger præmien løbende, bliver vi også nødt til det.
Foreningens mission er, at netværket mellem journalister indbyrdes og journalister og rejsebranchen kombineret med faglighed er grunden til, at vi også skal være her i fremtiden. Vi bør dog hele tiden stille os selv spørgsmålet: Hvordan omstiller foreningen sig til fremtiden for at kunne være en relevant, brugbar, nødvendig og moderne forening, som både formidlere og branchen gerne vil være en del af? Efter min mening gør vi det ved at være relevante, nærværende og ikke spilde folks tid i en travl hverdag. Medlemmerne skal omvendt have forståelse for, at vi lever i en verden af forandring. Den kan man vælge at udnytte i sit eget virke - eller hoppe af vognen. Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg synes medlemmerne skal bruge fremtiden til. Bestyrelsen modtaget gerne gode ideer og tips fra medlemmerne, og det samme gælder kritik: Kan vi gøre det endnu bedre så hører vi også gerne fra jer.
Tak til bestyrelsen, som har en god spredning på faglige områder - og tak til alle vores medlemmer. Vi er pt. godt 140 medlemmer, heraf ca. 50 branchemedlemmer”. Citat slut.  
I debatten om formandsberetningen nævnte Henrik Lange, at det kan være et problem, at alle møder er i KBH. For ham betyder det, at han må vælge med hård hånd, hvad han kan deltage i. A-V sagde som ofte før, at det er svært at flytte møderne ud i provinsen, især fordi vi nu næsten hver gang har et panel. Det er nemmere at flyve et panelmedlem ind end rykke hele mødet ud i landet. Det er i forvejen vanskeligt at koordinere, hvornår fire-fem paneldeltagere kan medvirke. Der blev talt om, hvorvidt nogle rejsejournalister tager honorar for at deltage i presserejser - det er der, oplyste A-V. Bliver der ikke en interessekonflikt?  Ligesom der skal stå på en blog, at man er sponsoreret (”reklame” skal der stå øverst på blogindlæg), så skal det samme ske på print. Man er i konflikt med markedsføringsloven (og evt. i en etisk/interessekonflikt). At retningslinjerne er helt klare blev slået fast på vores debatmøde med forbrugerombudsmanden i foråret 2018. 
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Punkt 4. Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
Kasserer Aage Krogsdam (AK) fremlagde regnskabet for 2018. Han beklagede, at der er et underskud på ca. 9000 kr., og hans intention er, at underskuddet skal være mindre i 2019. Men til gengæld har bestyrelsen på opfordring valgt at bruge af foreningens egenkapital, som er forholdsvis høj for så lille en forening. Vi har brugt pengene på foreningsaktiviteter. Desuden har vi mistet nogle medlemmer og dermed indtægter, men har til gengæld pr. 1.1. fået fire nye.
Foreningen kom ud af 2018 med et underskud på kr. - 8.821,55 (aka ”de 9000”, AK nævnte) og en egenkapital på kr. 88.660,81 mod kr. 97.382,49 i 2017. Underskuddet for 2018 skyldes også et fald i medlemskontingenter, ligesom Goudas rejseforsikring er blevet dyrere hen over årene. Revisor Mogens Hansen, der har godkendt regnskabet, havde ingen kommentarer.
Jørn Henrik Jørgensen mente, at kassererhonorarer skal specificeres i hhv. løn og sekretariatsudgifter (se forslag under pkt. 5). Dirigenten understregede, at der ikke skulle diskuteres femører. Ane Kjøge (AKJ) spurgte, hvorfor foreningen har en formue på 100.000 kr. A-V forklarede, at pengene er opsparet af gamle (æres)medlemmer. Men hvorfor skal kontingentet så sættes op, spurgte AKJ. Til det svarede A-V, at det giver god mening med en prisregulering efter 10 år uden, og at bestyrelsen gerne ser foreningen bevare en god pengebeholdning, for det er altid godt at være likvid. Der var et teknisk spørgsmål vedrørende en sponsorindtægt, der ”ikke var fratrukket”. Det fik vi svar på.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet med kommentarer. Se nærmere under pkt. 5, forslag.
Punkt 5. Indkomne forslag.
Jørn Henrik Jørgensen (JHJ) havde indsendt følgende forslag:
”TILPASNING AF UDGIFTEN TIL DRIFT AF SEKRETARIAT: Jeg skal henvise til, at jeg allerede på sidste års generalforsamling rejste spørgsmålet, om det ikke ville være rimeligt at foretage en tilpasning (læs nedsættelse) af udgiften til drift af foreningens sekretariat (læs: honorar til kasserer) - se referat herom på foreningens hjemmeside - således at udgiften afspejler en aktivitet, der nu er på et lavere niveau, end da honoraret for flere år siden blev fastsat. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at der ikke heri ligger en kritik af den måde, sekretariatet har været drevet på, ej heller en kritik af foreningens kasserer, som jeg noterer har erklæret sig villig til at genopstille ved det kommende valg, men alene det forhold, at foreningens aktiviteter nu er på et lavere niveau. Lad mig tilføje, at jeg havde en forventning om, at bestyrelsen af egen drift ville tage spørgsmålet op, ikke nødvendigvis som et selvstændigt punkt på dagsordenen, det kunne jo ske i forbindelse med fastsættelse af kontingent. Da jeg nu ser, at der stilles forslag om kontingentforhøjelse, ser jeg det nødvendigt at fremsætte mit forslag. Såfremt bestyrelsen i mellemtiden skulle beslutte sig for at fremsætte et ligelydende forslag, bortfalder mit forslag naturligvis”.
Ovenstående stod ved en fejl ikke under punktet, hvilket A-V beklagede.
JHJ sagde endvidere, at ”administrationsgebyr/kontorhold/kasserer er for højt ift. foreningens færre aktiviteter end før. Beløbet på 33.000 kr. svarer til en tredjedel af foreningens budget og bør tilpasses”. Han erkendte, at dette ikke er op til generalforsamlingen, men op til bestyrelsen at aftale og fastsætte dette beløb. Men han bad om en tilkendegivelse fra bestyrelsen om, at den vil lytte og forholde sig til (rette sig efter) forslaget. Han havde nævnt det som en opfordring ved sidste års generalforsamling. Det affødte en længere debat.   
A-V svarede, at bestyrelsen har behandlet sagen internt og er enige om honorarets størrelse. Det dækker slet ikke de timer, kassereren/sekretariatet bruger på de mange forskellige opgaver, og at de færre arrangementer langtfra har givet mindre arbejde. Derimod er der endnu flere detaljer end før i f.eks. forhold til debatmøder og koordinering af paneldeltagere, kontingentopkrævninger, medlemskontakt etc. JHJ mener alligevel, at en driftstilpasning bør indgå i overvejelserne, når 90 aktive mediemedlemmers kontingent ikke engang dækker beløbet.
A-V gentog, at de aktiviteter, foreningen nu tilbyder, er lige så tidskrævende og tiltrækker langt flere deltagere, og det er den slags møder, vi ønsker. Det handler om kvalitet, ikke kvantitet.
Kaj Spangenberg (KS) mente, at det er rimeligt at specificere udgifterne, og at f.eks. Eventyrernes Klubs kasserer ikke får honorar.
Rikke Koks Andreassen (RKA) fra bestyrelsen understregede, at kassererens timeforbrug er meget stort, og at medlemmerne regner med (og også får) et hurtigt svar på deres henvendelser.
Ole Jørgensen udtalte, at ”det er et utaknemligt job og et rimeligt beløb. Det kan blive for småt, og ingen har lyst til at overtage”.
Dirigenten understregede, at det er kassererposten, det handlede om, ikke personen”, og bad om ”at spare på detaljerne her”. Flere supplerede, at det ”ikke er en kritik af Aage”. A-V sagde igen, at ”der ikke er mindre arbejde, men at mere gennemsigtighed er OK”. Dirigenten bad JHJ være mere konkret og stillede dette forslag til afstemning:
”Vil generalforsamlingen bakke op om at henstille til bestyrelsen, at den skal/vil regulere honoraret og specificere, hvordan pengene bruges – i henhold til JHJs forslag”?  
Dette kom til afstemning. Afstemningen viste tre stemmer for, 13 imod, mens fire undlod at stemme.  
Forslag fra bestyrelsen/2:
Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændring:
I paragraf 10 står, at ”generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dato senest 31.12. pr. mail til alle medlemmer. I paragraf 11 står under punkt ’e’: Dato for generalforsamlingen meddeles via vort nyhedsbrev til medlemmerne senest 31.12. Bestyrelsen foreslår, at den sidstnævnte sætning (i paragraf 11) slettes, og at paragraf 10 fremover er gældende. Det er blot en redaktionel og lavpraktisk ændring. Forskellen er, at nyhedsbrev ligger på hjemmesiden, og synligheden derfor er større.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6: Bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 50 kr. fra 2020 (til 650kr årligt).
Det skyldes, at Gouda løbende har justeret prisen for vores kollektive rejseforsikring, og at den er en stor udgift for foreningen (300 kr. af det samlede kontingent). Den er ikke steget i 10 år. Kommentar fra JHJ, der mente, at det ift. foreningens formue er dårlig timing at forhøje kontingentet.
Forslaget blev sendt til afstemning, som viste 16 stemmer for, en imod, og tre undlod at stemme.
Pkt. 7. Valg af kasserer. Ingen udover Aage Krogsdam opstillede, Han blev genvalgt med applaus.  
Pkt 8. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer: Judith Betak, Hanne Høiberg, Lissen Jacobsen, Flemming Larsen og Jan Aagaard modtog genvalg som mediemedlemmer, Rikke Koks Andreassen modtog genvalg som branchemedlem. Der var ingen andre kandidater, til hvilket Spangenberg kommenterede, at det ville være sundt, hvis der var. Alle blev genvalgt.
Pkt 9. Valg af revisor og -suppleant: Mogens Hansen blev genvalgt som revisor, Poul Hedemann blev genvalgt som revisorsuppleant, og han kommenterede: Det er en stor ære.
10. Evt.
a. Poul Hedemann opfordrede (igen) til, at foreningen tegner en bestyrelsesforsikring, der betyder, at bestyrelsen ikke personligt står til ansvar for fx. ulykker og uheld, som måtte ske i foreningsregi. Lars Thykier anbefalede Pouls henstilling. Bestyrelsen takker for forslaget.
b. Kaj Spangenberg spurgte, hvor mange æresmedlemmer der er i foreningen (og hvorfor). Der er fem æresmedlemmer: Poul Hedemann, Jørn Henrik Jørgensen, Hanne Følbæk, Eyvind Olesen og Jens Bjerre (og tidligere også nu afdøde Einar Corfitz). Det er personer, der har ydet noget særligt og personligt, bl.a. at stifte foreningen).   
c. JHJ henviste til, at det for nogle provinsmedlemmer er for dyrt at deltage i generalforsamlingen. Er der mulighed for et beskedent bidrag til transport, evt. i form af Orange billetter? Det affødte diverse både for og imod, men A-V konkluderede, at tanken er kommet op og modtaget. Men at det er for problematisk at håndtere, for hvor går grænsen?
Peter Hauerbach mente, at Danske Rejsejournalister bør være mere synlig f.eks. i form af rejseforedrag eller fotoudstilling f.eks. på Ferie for Alle og lignende steder, som den enkelte initiativtager selv kan stå for og krediteres for. Henrik Lange bakkede meget op om forslaget.
Efter generalforsamlingen overrakte Anne-Vibeke Isaksen for syvende gang rejsejournalisternes egen Rejsepris, der går til ”en person eller et firma, der har gjort noget ekstra for danskerne, når de holder ferie i udlandet”. Rejseprisen 2018 gik til JS Rejser. Jørn Sørensen modtog med stor glæde prisen.  

København, den 21. marts 2019

Lissen Jacobsen        Lars Thykier

Referent                    Dirigent
 
 
 
  • Se alle