05. marts 2018

Danske Rejsejournalister, generalforsamling 26.februar 2018 på Hotel Astoria


Punkt 1: Valg af dirigent.
Direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt. Han slog fast, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Til stede var 18 stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 2: Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Hanne Høiberg blev foreslået og valgt.
Lars Thykier indledte med at påtale, at de nye vedtægter (bl.a. med information om at der skal indkaldes til generalforsamling senest 31/12 det foregående år), vedtaget på generalforsamlingen i 2017, ikke findes på Danske Rejsejournalisters hjemmeside. Her ligger fortsat de gamle vedtægter.
Indkaldelsen til dette års generalforsamling er sket rettidigt ifølge de nye vedtægter. Dog er datoen for generalforsamlingen blevet ændret efterfølgende, hvilket heller ikke er i overensstemmelse med vedtægterne. Dette blev også påtalt af dirigenten. Han bad bestyrelsen om at få rettet fejlene på hjemmesiden snarest og i øvrigt at følge vedtægternes regler.
På ovenstående baggrund kunne de fremmødte have valgt, at generalforsamlingen ikke ville kunne gennemføres. Der var dog enighed om at fortsætte idet alle tilstedeværende, direkte adspurgt om dette af dirigenten, støttede at generalforsamlingen skulle gennemføres.
Punkt 3. Formandens beretning.
Efter et minuts stilhed for to medlemmer, der er gået bort i det forgangne år – mediemedlem John Lindskog og branchemedlem Peter Kobbernagel/Merlot Tours – indledte Anne-Vibeke Isaksen (AVI) beretningen med at slå fast, at bestyrelsen har besluttet at holde færre, men bedre arrangementer, der kan tiltrække flere.
I foråret 2017 gennemførte foreningen et velbesøgt arrangement med fokus på fremtidens rejser. Derefter gik turen til Ferie for Alle i Herning med besøg i Billund forinden samt generalforsamling på Hotel Wake Up i København. Foreningen har desuden arrangeret to presserejser: Én til Lolland-Falster (aflyst pga. manglende tilslutning) og en til Hven i samarbejde med Visit Sweden.
I efteråret 2017 gennemførte foreningen det første Rejsejournalist-Seminar, der havde stor tilslutning og bl.a. kom ind på den nye trend med bloggere. Senere i 2017 afholdt foreningen desuden et debatarrangement om flyselskabernes langruter og de nye rejsevaner som de længere rejser indebærer. Også dét var velbesøgt.
AVI fremhævede, at foreningen især profilerer sig på sine prisuddelinger. I Herning uddelte vi som vanligt to priser: Havfrueprisen, der gik til Visit Aarhus, og Årets Rejsejournalist der gik til rejseblokken.dk ved Karen Seneca og Lone Holm. På foreningens generalforsamling uddelte foreningen Rejsejournalisternes Rejsepris til Primo Tours.
AVI påpegede, at det bliver stadig sværere at finde sponsorer, ligesom der i højere grad er krav om profilering i forbindelse med arrangementer. Det er en udfordring, og bestyrelsen prøver at finde den rigtige balance, bl.a. ved at deltagerne selv skal betale for logi og kost. Heldigvis har foreningen en rimelig formue og AVI var af den opfattelse at der godt kan tæres en smule på den.
Formanden takkede følgende sponsorer – i vilkårlig rækkefølge: Guldsmeden Babette Hotel, Visit Aarhus, Messecenter Herning, Bravo Tours, Spies Rejser, Hilton Hotel, Færgen, Visit Sweden, Hotel Wakeup Borgergade, Hotel Sp34.
AVI kom også ind på, at foreningens aldersmæssige sammensætning indebærer, at flere pensionister hvert år ikke fornyer medlemskabet, hvorfor vi af den grund har haft en mindre tilbagegang. Det er en tendens, der nok vil fortsætte i de kommende år, også fordi det er svært at få nye, yngre medlemmer ind. Dog kommer der stadig nogen til. Bestyrelsen har hele tiden kig på udviklingen blandt medlemmerne.
AVI vurderede økonomien til at være ”sund og fornuftig”. Hun fortalte, at bestyrelsen i forhold til arrangementer fortsætter gældende praksis med, at når foreningen får noget gratis eller til en billigere pris, gør medlemmerne det også. og no show-gebyret fastholdes. I den forbindelse opfordrede AVI medlemmerne til at huske at betale for deltagelse i arrangementer og års kontingentet. Kassereren bruger nemlig unødig megen tid på at rykke.
Endelig fremhævede AVI vigtigheden af det netværk, Danske Rejsejournalister udgør – både blandt medie- og branchemedlemmer. Som altid byder bestyrelsen såvel gode idéer som kritik fra medlemmerne velkommen.
Bemærkninger til beretningen:
Jørn Henrik Jørgensen efterlyste de rent sociale sammenkomster, som Danske Rejsejournalister holdt tidligere – før beslutningen om færre/bedre arrangementer blev taget. Bl.a. fordi sociale arrangementer giver bedre muligheder for at netværke. Hertil svarede AVI, at det godt kan være, medlemmerne giver udtryk for, at de gerne vil have sociale arrangementer. Men når det kommer til stykket, møder de ikke op. Fordi de ikke har tid. Netop derfor er arrangementer af den karakter droppet.
Der udspandt sig en længere debat om, hvorvidt Danske Rejsejournalister i højere grad skal begynde at lukke bloggere ind bl.a. for at få flere yngre medlemmer. Hanne Olsen, som både skriver traditionel journalistik i papiraviser, net-udgaver og blogger, pegede på, at der er stor forskel på kvaliteten blandt bloggere. Vagn Molnit anførte, at tendensen blandt bl.a. de rejsebureauer, som vi skal leve af, er, at de helst vil have bloggere med på presseture. AVI pegede på, at problematikken omkring bloggere netop blev taget op på Rejsejournalisternes Seminar i efteråret.
Beretningen blev herefter godkendt.
Punkt 4. Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
Før Aage Krogsdam (AK) fremlagde regnskab for 2017, svarede han på et spørgsmål fra Carsten Andersen om medlemstallet: Danske Rejsejournalister har 100 mediemedlemmer, 60 branchemedlemmer.
Foreningen kom ud af 2017 med kr. - 2.728,45 i underskud og en egenkapital på kr. 97.382,49 mod 2016-tallene på kr. -1213,64 i underskud og en egenkapital på kr. 100.110,94. Underskuddet for 2017 skyldes en nedgang i sponsorindtægter på kr. 6.000 og vanskelighederne med at finde sponsorer, der tilbyder foreningen at holde møder og medlemsarrangementer uden betaling. AK oplyste også, at vores rejseforsikring hos Gouda fungerer efter hensigten, og at præmien bevares uændret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Eva Baré havde efterfølgende to spørgsmål. Det første gik på, hvorvidt vi tidligere har vedtaget, at regnskabet udleveres før generalforsamlingen. Det andet var et ønske om at få udspecificeret, hvad de enkelte møder har kostet.
Lars Thykier anbefalede bestyrelsen fremover at fremsende regnskabet 14 dage før generalforsamlingen samt at vedhæfte de specificerede mødeudgifter i noteform.
5. Indkomne forslag.
Jørn Henrik Jørgensen anførte, at han oprindelig havde tænkt at stille et egentligt forslag, men nu havde ændret det til et spørgsmål til bestyrelsen:  Kan man - set i lyset af det lavere aktivitetsniveau - forestille sig at nedsætte honoraret til kassereren? Dette til overvejelse inden næste generalforsamling.  Jørn Henrik pegede desuden på, at der fra politisk hold arbejdes på, at alle foreninger skal momsregistreres. Sker det, skal man være varsom med regnskabsføringen.
6. Forslag til kontingent
Enighed om at kontingentet fortsætter uændret.
Eric Andersen foreslog bestyrelsen at tænke over et differentieret kontingent, så de medlemmer, der får kontingentet betalt af deres arbejdsplads, betaler et højere kontingent, mens freelancere betaler et lavere. Bestyrelsen overvejer til næste generalforsamling. En evt. differentiering kan i givet fald først komme på tale for 2019.
7. Valg af formand
Anne-Vibeke Isaksen var på valg. Hun blev enstemmigt genvalgt.

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Judith Betak, Hanne Høiberg, Lissen Jacobsen, Flemming Larsen og Jan Aagaard modtog genvalg som mediemedlemmer, Rikke Koks Andreassen modtog genvalg som branchemedlem. Alle blev valgt.
9. Valg af revisor og -suppleant.
Mogens Hansen blev genvalgt som revisor, Poul Hedemann blev genvalgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Peter Rasmussen kom med forslag om at maile til de 60 branchemedlemmer og spørge, om de f.eks. vil lægge mødelokaler til. Hertil kunne AK svare, at vi har forsøgt os med dette.  Men igen vil virksomhederne have synlighed/profilering, hvilket oftest harmonerer dårligt med vore ønsker for det pågældende møde.
Herefter fortsatte diskussionen om bloggere/nyrekruttering.
Eric Andersen foreslog at lave en undersøgelse blandt medlemmerne om, hvor tit der også er inviteret bloggere med på presserejser. Dette medførte en længere udveksling af erfaringer om rejser med og uden bloggere. Rikke Koks Andreasson bemærkede, at Karen Østerbye, pressechef på Icelandair, på Rejsejournalisternes Seminar fortalte, at hun primært bruger bloggere.  Peter Rasmussen replicerede, at ”I bliver nødt til at tage fat ved nældens rod og acceptere bloggere”. Eric Andersen foreslog et medlemsmøde, hvor der blev diskuteret bloggere. Hanne Olsen mente, at de fleste bloggere slet ikke er en trussel, eftersom de beskæftiger sig med livsstil og ikke specifikt med rejser. Mens Vagn Molnit anførte, at kampen i virkeligheden ikke ligger hos os, men på den anden side – hos dem vi lever af – og de bruger i høj grad bloggere.
Efter generalforsamlingen overrakte Anne-Vibeke Isaksen Rejsejournalisternes Rejsepris 2017 til ”en person eller et firma, der har gjort noget ekstra for danskerne, når de holder ferie i udlandet.” Prisen gik til Viktors Farmor alias Kirsten Gynther Holm, der siden etableringen i 1996 har holdt fast i at vælge utraditionelle destinationer. Kirsten var kommet fra Aarhus for at modtage prisen.
 
 
 
København den 3. marts 2018
Hanne Høiberg        Lars Thykier
Referent                    Dirigent
 
 


Til nyhedsoversigt
  • Se alle