Rejseforsikring

Sådan er mediemedlemmer dækket af Danske Rejsejournalisters kollektive rejseforsikring med policenr. DK 30603900

Forsikringen er tegnet hos Gouda og kaldes ”Fleks Business Rejseforsikring”. Den nuværende forsikring gælder til den 31.12.2024 og den forlænges derefter for et år ad gangen.

De detaljerede vilkår for forsikringens dækning fremgår af Gouda Forsikringsvilkår nr. 970.2, som kan ses under dette link.

Med denne forsikring vil du være dækket på alle typer af reportagerejse i alle lande i verden.

Forsikringen har et par enkelte undtagelser i dækningen: Den dækker ikke ved udøvelse af professionel sport samt under træning til professionel sport. Den dækker heller ikke, hvis du deltager i ekspeditioner til uudforsket/ukendt område fx regnskove og polarområderne.

Der er endvidere en række begrænsninger ved skadetilfælde sket under udøvelse af skisport (inkl. snowboard og skihop) og anden farlig sportsaktiviteter, herunder udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, svæveflyvning. Se nærmere under punkt 9.3 i forsikringsbetingelserne.

Forsikringen dækker dig også i forbindelse med kombinerede erhvervs- og ferierejser. Forstået sådan, at du eksempelvis har nogle få dages opgave efterfulgt eller indledt af ferieophold på destinationen. (NB: Som rejsejournalist er du principielt på enhver rejse ”på arbejde”!).

Forsikringen dækker også medrejsende ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 24 år.

Forsikringens dækning sker under forudsætning af, at antallet af rejsedage medtages i den opgørelse af rejseaktiviteten, som hvert enkelt medlem forpligter sig til at aflevere til foreningens sekretariat hvert år senest 31. december.

Dækningsoversigt

Den kollektive forsikring dækker dig med følgende summer:
Sygdom og hjemtransport – ubegrænset
Lægelig fejlbehandling: 1.000.000
Hjælp på stedet – ubegrænset
Sygeledsagelse – ubegrænset
Tilkaldelse – ubegrænset
Hjemkaldelse – ubegrænset
Erstatningsperson – ubegrænset

Personlig sikkerhed
Krisehjælp på stedet: Ubegrænset
Telefonisk krisehjælp til pårørende: Ubegrænset
Krisehjælp efter hjemkomst: 10.000 kr.
Evakuering: Ubegrænset
Eftersøgning og redning: 100.000 kr.
Terror: Ubegrænset
Gidseltagning: Ubegrænset
Tilbageholdelse ifm. krig og smittefare: 50.000 kr.
Krigsrisiko: Nødvendige udgifter

Ulykkesdækning

Ved død: 255.524 kr.
Ved invaliditet: 255.524 kr.
Ved overfald: 1.000.000 kr.

Bagage

Bagage er dækket op til 25.552 kr. (beregnet som normalt udstyr inkl. PC og digitalkamera. Professionelt fotoudstyr kræver tillægsforsikring. Kontakt Gouda herom).
Bagageforsinkelse: 3.000 kr.
Bagageforsinkelse efter 48 timer: 2.000 kr.
Rejsedokumenter: 30.000 kr.

Flyforsinkelse

1.000 kr.
Forsinket hjemrejse: 3.000 kr.

Afbestillingsforsikring

5.000 kr.

Privat ansvar

Personskade: 10 mio kr.
Tingskade: 5 mio kr.
Retshjælp i udlandet: 200.000 kr.
Sikkerhedsstillelse: 100.000 kr.

Hvert år forpligtes du til at aflevere en opgørelse over din rejseaktivitet, som skal opdeles i rejser i Norden, Europa og/eller Verden. I opgørelsen skal som nævnt medtages de personer, som evt. har været medtaget på den kombinerede erhvervs- og ferierejse, ligeledes fordelt på rejsemål.

Det anbefales, at du printer denne information og opbevarer den sammen med dine øvrige rejsepapirer. Du kan printe en papirkopi ud ved at gå ind på gouda.dk/kort.

Skal du bruge dit kort under en rejse, skal du ud over at vise dit kort opgive vores police nr., som er DK 30603900
Ønsker du yderligere oplysninger om forsikringen, kan du ringe til Gouda på tlf. 8820 8820
.

Ønsker du at gøre brug af rejseforsikringen, skal du underskrive nedenstående erklæring og sende den med post til foreningens kasserer på adressen:
Aage Krogsdam, Egebregnen 13, 4070 Kirke Hyllinge eller på mail til: aage.krogsdam@gmail.com

Gouda rejseforsikringen- erklæring

Undertegnede mediemedlem af foreningen Danske Rejsejournalister bekræfter hermed at være i besiddelse af Gouda Rejseforsikringskort vedr. Flex Business Erhvervsrejseforsikring med police nr. DK 30603900.

Jeg bekræfter samtidig at have gjort mig bekendt med ovennævnte polices dækningsvilkår. De detaljerede vilkår fremgår af Gouda policebetingelser nr. 970.2, som kan læses på Gouda Forsikrings hjemmeside på dette link: https://www.gouda.dk/gouda.dk/filer/Gouda_970.2_Flex-business_nov21.pdf

Jeg forpligter mig til senest 31.december at foretage indberetning af årets rejseaktivitet pr. mail til Danske Rejsejournalister (mail: info@rejsejournalisterne.dk).

Indberetningen skal indeholde det samlede antal rejsedage fordelt på NORDEN, EUROPA og VERDEN regnet fra kalenderårets start. I opgørelsen af rejsedage skal foruden egne rejsedage medtages antallet af rejsedage for eventuelt medfølgende ægtefælle/ledsager samt eventuelt medfølgende børn.

Såfremt opgørelsen overstiger 40 rejsedage i alt, forpligter jeg mig til at foretage en efterbetaling efter følgende takst (for 2020): Norden kr. 22.25 kr. pr. rejsedag, Europa kr. 29.40 kr. pr. rejsedag samt Verden kr. 34.51 pr. rejsedag

Den anførte efterbetaling skal ske til Danske Rejsejournalisters bankkonto 7436 1069672 senest 31. december i rejseåret. Såfremt nærværende aftale ikke efterleves, kan det medføre eksklusion af foreningen.

Dato:

Underskrift:


Scroll to Top