Vedtægter gældende fra 25. maj 2021

Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

1. Foreningens navn er ”Danske Rejsejournalister” (Danish Travel Writer’s Association). Hjemstedet er København.

2. Foreningens formål er:

a) at fungere som interesseorganisation for eksempelvis rejsejournalister, rejseskribenter, forfattere, tegnere, fotografer, TV- og filmmedarbejdere med væsentlig relation til rejsebranchen,
b) at fungere som bindeled til rejsebranchen,
c) at tage initiativ til arrangementer om rejseliv i alle aspekter. Eksempelvis  debatmøder, netværksmøder og prisoverrækkelser.

3. Samarbejde

Foreningen kan efter bestyrelsesbeslutning søge samarbejde med tilsvarende foreninger i Danmark og i udlandet.

4. Medlemskab

Foreningen har tre kategorier for medlemskab:

Mediemedlemmer, 
Branchemedlemmer og
Seniorer

Optagelse som medlem og placering inden for de tre kategorier afgøres af bestyrelsen.

a) Mediemedlemskab
Mediemedlemskab kræver aktiv faglig udøvelse jfr. § 2a. Både fastansatte og freelancere kan optages i foreningen.

b) Branchemedlemskab
Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer med professionel tilknytning til rejse- og turistbranchen.

c) Seniormedlemskab
Alle medlemmer kan efter det fyldte 67. år fortsætte som seniormedlemmer til nedsat kontingent. Seniormedlemmer har stemmeret, men er ikke valgbare.

5. Æresmedlemmer
Efter fortjenstfuldt virke for foreningen kan medlemmer ved bestyrelsens beslutning vælges til æresmedlemmer. Disse fortsætter med at have stemmeret og valgbarhed uden at være kontingentpligtige.

Kontingent, regnskab, revision, formue

6. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen eller som medlemsforslag på den ordinære generalforsamling. Kontingentopkrævning udsendes pr. e-mail i perioden 15. december -15.januar.

Kontingentet for kalenderåret forfalder til betaling senest 5. februar.

Indbetales kontingent senere end 5. februar fortabes stemmeretten til årets ordinære generalforsamling. Sker betalingen ikke – efter rykker – senest 1. marts, slettes medlemskabet. Ansøgning om genoptagelse som medlem efter sletning skal følge samme procedure som nyoptagelse i henhold til vetægterne.                                                                                                            

Det er medlemmets ansvar at holde sekretariatet orienteret om eventuel adresseændring, nyt telefonnummer samt skift af e-mailadresse. Varsel om kontingentindbetaling samt indkaldelse til generalforsamlingen sker til den e-mailadresse, der er anført i medlemslisten på www.rejsejournalisterne.dk.

7. Årsregnskabet
Regnskabsåret er kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. Alle udlæg skal være afregnet inden den 1. februar i det følgende år.

8. Revision
Kassereren afslutter og underskriver regnskabet, der revideres af foreningens valgte revisor. Årsregnskabet med eventuel revisorpåtegninger forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

9. Formuen
For foreningens formue gælder følgende bestemmelser:
a) Kontantholdningen holdes løbende så lille som muligt ved indsættelse på foreningens giro- og bankkonti.
b) Intet beløb må udlånes eller på anden måde udsættes for risiko, ligesom det ikke er tilladt at kautionere i forbindelse med foreningens midler.

Bestyrelsen hæfter for, at disse bestemmelser overholdes. Ingen hæfter i øvrigt for foreningens forpligtelser. Ingen medlemmer kan rejse krav på foreningens formue eller dele heraf eller kræve tilbagebetaling af betalt kontingent.

Generalforsamling

10. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  Dato for generalforsamlingen meddeles via vort nyhedsbrev til medlemmerne senest 31.12.  Dagsorden udsendes senest 4 uger før afholdelse. Den ordinære generalforsamling skal finde sted inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, hvis bestyrelsen med almindeligt flertal beslutter dette. Mindst 40 medlemmer kan begære indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ved fremsendelse af formuleret dagsorden til bestyrelsen i underskrevet stand. Indkaldelse skal ske senest fire uger efter bestyrelsesbeslutningen, og/eller senest fire uger efter medlemsbegæringen.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent, som skal kontrollere generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed og i øvrigt lede forhandlingerne.
b) Valg af referent
c) Formandens beretning om foreningens virksomhed.
d) Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser
e) Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen seneste 1 måned før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
f)  Budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent.
g) Valg af formand                                                                                                                     

Formanden vælges fra kredsen af mediemedlemmer. Forslag til formand skal være bestyrelsen i hænde seneste tre uger før generalforsamlingen, således at formandskandidaterne kan kommunikeres ud til medlemmerne.

h) Valg af kasserer

Kassereren vælges fra kredsen af mediemedlemmer

i) Valg af mindst fem menige bestyrelsesmedlemmer. Heraf  mindst fire fra kredsen af medie-medlemmer og et fra kredsen af branche-medlemmer. Først stemmer medie-medlemmerne om valg af deres fire repræsentanter. Herefter stemmer branche-medlemmerne om deres valg af repræsentant.

Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

j) Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år ad gangen.
k) Eventuelt.

12. Afstemningsregler

1. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse og telefon på det medlem, der medbringer denne samt navn, adresse og telefon på fuldmagtsgiveren.

Fuldmagten indsendes via mail på info@rejsejournalisterne.dk seneste 8 dage før generalforsamlingen. Ændringer af vedtægter kræver to tredjedels majoritet, jfr. § 15.

2. Afstemning kan efter dirigentens bestemmelse ske ved håndsoprækning, medmindre der stilles krav om skriftlig afstemning.

3. Ved valg af bestyrelse skal afstemning altid foregå skriftligt, såfremt der er tale om kampvalg. De afgivne stemmesedler skal for at være gyldige indeholde det samme antal navne, som der er ledige pladser i bestyrelsen.

4. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der var optaget som medlem 1. november året før.

13. Referat

Referat fra generalforsamlingen udsendes hurtigst muligt via e-mail til foreningens medlemmer.

Bestyrelsen

14. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der var optaget som medlem 1. november året før generalforsamlingen, og som i øvrigt opfylder kravene i §6.
Bestyrelsen modtager ingen form for honorar, dog kan det administrative arbejde overlades til et sekretariat og honoreres efter bestyrelsens beslutning.
Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Tre medlemmer af bestyrelsen kan i fællesskab forlange et møde indkaldt.

Vedtægtsændringer

15. Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen. Punktet skal være med på dagsordenen som forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. Kommer det fra medlemmerne skal det være bestyrelsen i hænde mindst  1 måned før den ordinære generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver to tredjedeles flertal blandt de fremmødte.

Opnås det krævede flertal ikke, men opnår forslaget til vedtægtsændring tilslutning fra mere end halvdelen af de mødte stemmeberettigede, kan en vedtægtsændring gennemføres ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling ved almindelig flertalsafstemning. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske via e-mail med mindst 14 dages varsel.

Opløsning

16. Foreningens opløsning
Forslag til foreningens opløsning skal være fremsendt til foreningens bestyrelse mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslaget kan vedtages med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte. Vedtages opløsningen, skal forslaget sendes til skriftlig urafstemning blandt foreningens stemberettigede medlemmer. Såfremt forslaget også her vedtages, skal der på en sidste generalforsamling træffes beslutning om, hvorledes foreningsformuen skal bruges.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2021 på hotel Wake Up, Borgergade, København.

Dirigent Lars Thykier, referent Lissen Jakobsen.

Scroll to Top