Referat af Generalforsamling 10. marts 2020

Danske Rejsejournalister, generalforsamling 10. marts 2020 på Hotel Phønix
34 tilstede, inklusive bestyrelsen

Punkt 1: Valg af dirigent.
Direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Datoen blev meddelt i nyhedsbrev 6. december 2019, og stedet blev oplyst d. 22. februar 2020.

Punkt 2: Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen blev foreslået og valgt.

Punkt 3: Formandens beretning for 2019
Generalforsamlingen indledtes med, at vi holdt et minuts stilhed for æresmedlem, eventyreren Jens Bjerre, der gik bort d. 17. februar.

Anne-Vibeke Isaksen fortalte, at bestyrelsen har fastholdt sin beslutning om at afholde færre, men relevante debatmøder og til gengæld også med større tilslutning. 2019 begyndte med et velbesøgt medlemsmøde om bæredygtighed i turismeerhvervet.
Derefter fulgte vores bustur med stor tilslutning til Ferie for alle i Herning, hvor vi traditionen tro uddelte vores to priser. Havfrueprisen tilfaldt i 2019 Fårup Sommerland, prisen som Årets Rejsejournalist tilfaldt redaktør Tina Krongaard. Politiken.
Næste arrangement var årets generalforsamling, hvor vi bl.a. uddelte Danske Rejsejournalisters Rejsepris 2019. Den gik til JS Rejser for rejsebureauets fastholdelse af sit koncept med at arrangere rejser med autentiske oplevelser i lande bag det tidligere jerntæppe. Det næste, også velbesøgte medlemsmøde, handlede om ”Back to Nature”, hvor forskellige rejsearrangører fortalte om trenden og den stigende efterspørgsel efter aktive ferier i naturen.

Vi måtte i efteråret aflyse et besøg i Skovtårnet ved Gisselfeld Gods samt på Kragerup Gods på grund af manglende tilmeldinger. Ligeledes blev en todages tur til Østersfestival på Rømø, som vi havde formidlet videre til medlemmerne for en anden aktør, aflyst.
Årets sidste arrangement i december havde både et godt fremmøde, julehygge og det spændende foredrag, ”Hvis jeg overlever det her”, af naturfotograf og TV-vært Hans Egede-Lassen. Ud over disse arrangementer har vi formidlet presseinvitationer fra aktører inden for turistbranchen.

Desværre måtte traditionen med bustransport til Herning opgives i 2020. Ferie for Alle rykkede åbningen en time frem, hvilket ville kræve to chauffører og gøre transporten økonomisk umulig. Prisen som Årets Rejsejournalist er tidligere blevet overrakt på feriemessen i Herning. Bestyrelsen har besluttet, at dette fremover skal ske på et andet tidspunkt og sted, hvor flere af foreningens medlemmer kan være til stede.

Det er blevet sværere at finde sponsorer, så vi må prøve at klare os selv med kontingent, men da vi har en rimelig formue, mener bestyrelsen, at vi godt kan tære lidt på denne. Vi skylder stor tak til følgende i vilkårlig rækkefølge: Spies, Hotel Clarion Kastrup Lufthavn, Messe Center Herning og Bravo Tours.

Vores medlemssammensætning betyder, at der hvert år er flere pensionister, som ikke fornyr medlemskabet, så vi har haft en mindre tilbagegang i medlemstal. Den tendens vil vi nok se i de kommende år, også fordi det er svært at få nye yngre medlemmer, men vi får dog stadig nogen (seks nye i 2019). Det er vigtigt fortsat at promovere os derude. Medlemssammensætningen er stort set status quo. Medlemsudviklingen er dog noget, vi hele tiden har kig på, for uden medlemmer har vi ingen forening.

I forhold til arrangementer og deltagerpris forsætter vi med, at når foreningen får noget gratis, så gør medlemmerne det også. Når vi får det billigere, så gælder det også medlemmerne, og når det koster, koster det også for medlemmer. Vi holder fast i no show-gebyr, hvis man ikke har meldt afbud.

Vi er næsten klar med et helt nyt website for foreningen, ligesom vi jo også er på Facebook. Her er interaktionen godt kørende. Vores økonomi vurderer jeg som sund og fornuftig, og det er vigtigt.

Mht. fremtiden: Vi formidler fortsat invitationer videre for andre, ligesom vi understreger vigtigheden af dette netværk. Vi satser på at få flere branchemedlemmer for at øge og optimere netværket. Vi satser også fortsat på kvalitative aktiviteter med relevans og på prisoverrækkelser. Danske Rejsejournalister skal fortsat skabe et community for medier og branchen. Der ér brug for os, og jeg oplever stor tilfredshed. Husk at både gode ideer, tips og kritik altid er velkommen. Vi har i bestyrelsen et godt team, tak til den og tak til medlemmerne, afsluttede Anne-Vibeke Isaksen.  

Det var hendes sidste beretning, fordi hun har valgt at stoppe som formand efter 14 år og medlem af bestyrelsen i 24 år. Hun er nu formand for Dansk Camping Union, DCU og vil ikke gøre tingene halvt. ”Tiden for min afgang er nu, men jeg bliver som medlem af foreningen. Og foreningen består og er endnu vigtigere end før. Færre er ikke værre”, som hun sagde. ”Det er tidens udvikling, at det er sådan, Og mange er tilfredse med foreningen.”

Dirigenten spurgte: Hvordan kan man involvere medlemmerne mere for f.eks. at øge medlemstallet? Til det svarede AVI, at vi bl.a. kan overveje at udsende et spørgeskema igen, ligesom vi gjorde for nogle år siden, og få svar, meninger og inspiration. Men vi er selv de bedste reklamesøjler, lad os opfordre andre til at være med. Rikke indskød, at ”den nydesignede hjemmeside er en del af en fornyelsesproces. Og vi diskuterer hele tiden. Gode input er velkomne. De nye, vi kan få, er bloggere og influencere, og vi har ikke sagt nej til nogen, sagde AVI. De har ikke selv henvendt sig i særlig høj grad.

Nils Henrik Jensen mente, at foreningen ikke har afholdt den Rejsejournalistens Dag, der blev efterspurgt for fem år siden. Den har vi afholdt i 2017.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Punkt 4. Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.
Kasserer Aage Krogsdam fremlagde regnskabet for 2019. Der har bl.a. været markant færre mødeudgifter (færre møder og nogle holdt gratis i Rikkes arbejdslokaler). Foreningen kom ud af 2019 med et underskud på kr. 1665,79 imod 8.821,55 i 2018. Egenkapital er på kr. 88.560,94 kr. mod 97.382,49 kr. i 2018. Revisor Mogens Hansen har godkendt regnskabet.

Jørn Henrik Jørgensen efterspurgte sidste år, at mødeudgifter skulle udspecificeres. Det er de nu blevet i uddelte noter.. ”Det er efter omstændighederne acceptabelt, men følger ikke regnskabsloven”, sagde han. Til det sagde dirigenten at han kender til andre foreninger, der gør det på samme måde. AVI erklærede, at det faktisk bliver gjort på samme måde, som dengang, JHJ selv og Poul Hedemann stod for foreningens regnskab.

Dirigenten udbad sig, at evt. spørgsmål til regnskabet skulle være meget specifikke, for der er ikke tale om store summer. Der var ligesom sidste år spørgsmål til det årlige beløb for administration- og kontorhold.

Budgettet for 2020 er på 98.000 kr.mod 96.500 i 2019. Det skyldes bl.a. en større udgift til foreningens nye hjemmeside, men til gengæld 14.000 kr. mindre ift. rejseforsikring. Foreningen har pt. 95 mediemedlemmer, 30 branchemedlemmer og fire seniorer, i alt 129. 

Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt årsregnskabet.

Punkt 5. Indkomne forslag
Der var kommet to forslag fra medlemmerne. 1) fremsat af Elsebeth Mouritzen (EM) og 2) Jørn Henrik Jørgensen (JHJ).

  1. Brevstemme: For at give alle aktive medlemmer mulighed for at have indflydelse på beslutninger, der tages på generalforsamlingen, bør der indføres brevstemme. Pga. geografi eller arbejdets karakter (at vi ofte er på rejse) er flere medlemmer forhindret i at deltage. For at alles stemme kan blive hørt, bør vi indføre mulighed for enten at brevstemme på forhånd pr. e-mail eller ved fuldmagt pr. e-mail til medlem, som er til stede ved generalforsamlingen, og som kender det fraværendes holdning til afstemningspunkterne.

EM: I dag er vi kun ca. en tredjedel af stemmeberettigede.
Diverse spørgsmål/kommentarer: Stefan Hammerich: Kræver det vedtægtsændring? Ja. Poul Hedemann: Da vi i 2006 stadig havde brevstemmer, blev det kaos og kup, og alle var bagefter enige om, at dette aldrig skulle ske mere. JHJ erklærede sig principielt enig med Poul H., men ville evt. være med på en vedtægtsændring. Kaj Spangenberg: Man skal have en fuldmagt i hånden. EM: Det lyder gammeldags og udemokratisk med modstand mod fysiske breve, men en SMS-afstemning må da være mulig. Hanne Høiberg erklærede sig overordnet enig med EM. Karin Bech: Tror vi på fuldmagt snarere end brev? Kirstine Krefeld: Det er en del af demokratiet, at man møder op for at høre argumenterne for et forslag. Det er vigtigt at blive klogere. EM: Enig i at det er godt at møde op, men vi er jo tit ude at rejse, er syge eller bor langt væk. Anne-Vibeke: Vi kan arbejde videre med dette.
Lars Thykier skar igennem med at konstatere, at det var en relevant afstemning, der skulle gå på, om man går ind for at indføre brevstemning eller fuldmagt. 20 stemte for fuldmagt, 0 for at brevstemme. Hvor mange støtter at bestyrelsen arbejder videre med forslaget: 27 for, 3 imod.

  1. Jørn Henrik Jørgensen (JHJ) havde indsendt følgende forslag (her forkortet): ”Jeg skal hermed, med henvisning til foreningens paragraf 16, anmode om at beslutning om opløsning af foreningen Danske Rejsejournalister kommer til afstemning på GF d. 10. marts 2020. Begrundelse: Foreningen har færre arrangementer og svært ved at samle medlemmer til dem, der er. Det er med stor beklagelse, at denne anmodning forekommer. Jeg har været medlem siden 1989 og haft bestyrelsespost en årrække frem til 2010. Foreningen e ren del af mit DNA. Det er mit håb, at min anmodning fører til en debat om foreningens fremadrettede virke, måske med overvejelse af, om beskrivelsen af foreningens formål, som den udtrykkes i vedtægten, er den rette i 2020. Og at en afstemning vil være den provokation, der skal til for at udløse en visionær fremtid for foreningen”.

JHJ uddybede sit forslag, der ikke skulle opfattes som en kritik af bestyrelsens arbejde, men som et wakeup-call til medlemmerne. JHJ begærede skriftlig afstemning.
NHJ: Træk forslaget. Mikkel Bækgaard: Det er OK at være medlem pga. forsikringen, det kan man ikke klandre medlemmerne for. Kaj Spangenberg: Jeg vil ikke være med til at lukke ned. EM: Det er et fjollet, provokerende forslag, grundet i den nuværende bestyrelses arbejde. Lissen Jacobsen pegede på, at JHJ selv havde sagt, at forslaget ikke var begrundet i bestyrelsens arbejde. Herefter kom forslaget til afstemning:
33 var imod en nedlæggelse af foreningen og en enkelt for. Den afgående formand sagde herefter, at man bør skrive det, man har på hjerte direkte, og at hun var skuffet over forslaget (fra et æresmedlem af foreningen).  JHJ sagde, at han mente at provokationen var nødvendig.  

Punkt 6. Forslag til kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det er steget til 650 kr. om året fra 2020.

Punkt 7. Valg af formand. Formand vælges i lige år.
AVI ønskede ikke genvalg efter 14 år på formandsposten. Bestyrelsen havde foreslået næstformanden Hanne Høiberg som ny formand. Der var ingen modkandidater. HH sagde, at hun ønsker at fortsætte den linje, som bestyrelsen har lagt i de seneste år med færre, men skarpe møder, selv om nogle mener, at der er for få arrangementer. Men vi arbejder længe på hvert eneste af dem, og det skal være nogen med bid i. Foreningen er ikke et lille DJ (Dansk Journalistforbund), vi er ikke politiske og skal ikke efteruddanne, men inspirere og udveksle erfaringer. Hun blev valgt med applaus.

Punkt 8: Valg af seks bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert år). Judith Betak genopstillede ikke, ligesom formanden heller ikke gjorde. Bestyrelsen foreslog genvalg af Rikke Koks Andreassen (branchemedlem), Flemming Larsen, Jan Aagaard og Lissen Jacobsen og desuden nyvalg af Mette Damgaard Petersen og Mikkel Bækgaard.

Yderligere to viste interesse for evt. at stille op, nemlig Anne-Christine Persson og Karin Bech. Sidstnævnte stillede snarere op til den kassererpost, som hun troede ville blive ledig i 2021 – og skulle hun stille op nu eller til næste år, spurgte hun. God ide at stille op nu i år, mente bl.a. Hanne Høiberg. Her gik dirigenten ind og understregede, at bestyrelsen ifølge vedtægterne blot skal have ”mindst seks bestyrelsesmedlemmer”, men gerne må have flere. Da det så ud til at blive kampvalg, kunne man i stedet vælge at udvide med fire, sagde han. Det ville betyde en bestyrelse med otte menige medlemmer + formand og kasserer. Selv om flere mente, at bestyrelsen er stor nok, opfordrede LT bestyrelsen til at ”tage imod flere frivillige, for man kan aldrig være for mange. I må ikke sige nej”. Efter lidt forvirring valgte bestyrelsen at prøve en bestyrelse på otte personer i et år og evaluere efterfølgende. Således blev alle de fire nye opstillede valgt samt de fire siddende genvalgt. Efterfølgende har Karin Bech trukket sig, så Danske Rejsejournalisters fulde bestyrelse består af i alt ni medlemmer.    

Punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Mogens Hansen blev genvalgt som revisor, Poul Hedemann blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 10. Evt. Rikke Koks Andreassen forklarede meget kort, at af de tre bud, bestyrelsen har fået på ny hjemmeside, har vi valgt det, vi mener er det bedste, ligesom det også var det billigste. Vi regner med at kunne være klar med den midt i april 2020.

Den 5. maj 2020 fylder foreningen Danske Rejsejournalister 45 år,

Referent, Lissen Jacobsen        

Scroll to Top