Referat af generalforsamling 3. marts 2022

Dagsorden:
Punkt 1
Valg af dirigent.
Direktør for Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt. Han fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Til stede var 21 stemmeberettigede medlemmer inkl. seks bestyrelsesmedlemmer.


Punkt 2
Valg af referent.
Bestyrelsesmedlem Mette Damgaard Petersen blev foreslået og valgt.


Punkt 3
Formandens beretning.
Hanne Høiberg indledte med at byde velkommen til generalforsamling i Danske Rejsejournalister. Hun takkede Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, for endnu engang at stille op som dirigent. Hun takkede ligeledes Wakeup Copenhagen, som lagde lokale til.


Formandens beretning var i øvrigt som følger:
”I det lille år, der er gået siden sidste generalforsamling, er to af vore medlemmer afgået ved døden: Preben Jack Petersen, redaktør af Travel People og grundlægger af StandBy, og Carsten Andersen, der var en af foreningens første formænd i 1980erne. Der blev holdt et minuts stilhed.
Vi har været igennem endnu et uvirkeligt rejseår præget af corona. Det har selvsagt ramt vores branche hårdt, hvad enten vi er rejsejournalister eller rejsearrangører. Og nu er Europa så i krig med en ulykkelig situation omkring Ruslands invasion af Ukraine. I hvilket omfang det vil påvirke vores branche, aner de færreste af os pt. – udover at det er dybt tragisk.
Alligevel er verden godt på vej til at åbne efter måneders corona-nedlukninger – specielt Europa, men også USA. Noget man også kunne mærke under Ferie For Alle, der netop er blevet holdt i Herning. Her overrakte jeg på vegne af Danske Rejsejournalister årets Havfrueprisen, der jo går til en person/firma/organisation, som har gjort noget særligt for turismen i Danmark. Prisen gik til Dyrehøj Vingaard på Røsnæs for deres pionerarbejde inden for dansk vinturisme. Det skal lige siges, at vi hverken uddelte Havfrueprisen eller andre priser i 2021, bl.a. fordi Ferie for Alle i Herning var aflyst.


Arrangementer
I løbet af 2021 har bestyrelsen planlagt lige så mange medlemsarrangementer som i normale, coronafrie år. Desværre er flere af dem blevet aflyst grundet manglende deltagelse.
Jeg begynder min oversigt over årets arrangementer, hvor jeg slap i sidste års beretning. Nemlig med 26. maj, hvor vi endelig holdt generalforsamling. Den var blevet udskudt på grund af coronanedlukninger.
Med baggrund i, at vi også har medlemmer i Jylland – 14 alt – arrangerede vi midt i juni måned et besøg i Legoland, Billund, med fokus på oplevelsesparker. Det måtte vi aflyse pga. manglende tilmeldinger.
I slutningen af august inviterede vi til fysisk medlemsmøde om hotelsituationen med baggrund i, at danske hoteller virkelig har blødt under coronapandemien. Også det måtte vi aflyse grundet manglende tilmeldinger.
Den 29. oktober inviterede vi så på besøg/rundvisning på et af Københavns mest bæredygtige hoteller, Comwell Copenhagen Portside. Vi så arrangementet som socialt, men også informativt i en tid, hvor bæredygtighed i høj grad præger agendaen. Heller ikke dét blev gennemført. Igen pga. manglende tilmeldinger.
Inden da havde vi inviteret til pre-opening og workshop på Rejsemessen for Kvalitetsrejser i Bella Center den 22. oktober. Ikke decideret vores arrangement, men et samarbejde med Vagabond. Det blev gennemført.
Så kommer vi til 2022, hvor vi valgte at være superoptimistiske og invitere til fysisk møde allerede 5. januar med fokus på bloggere, influencere og rejsejournalistik. Denne gang ikke var det ikke manglende deltagelse, men derimod galopperende spredning i omikron-varianten, der var skyld i, at mødet blev udskudt til engang senere dette forår.
Den 9. februar i år arrangerede vi så i samarbejde med ANTOR et get-together, hvor vore medlemmer mødtes med medlemmer fra ANTOR og lande som Frankrig, Tyskland, Dubai, Irland, Island og flere andre. Arrangementet blev holdt hos Scandic i Kødbyen og var så stor en succes, at vi regner med en gentagelse.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de mange aflysninger til tider har virket demotiverende på bestyrelsen. Der ligger trods alt et stort, frivilligt arbejde i planlægningen. Men vi er altid kommet op på hesten igen og er gået i gang med nye arrangementer. På den baggrund er vi også glade for, at sidste arrangement med ANTOR var så vellykket.


Fremtid
Vi har arbejdet ud fra den vision, der har været gældende de seneste år: Nemlig at Danske Rejsejournalister er en netværksorganisation for skrivende til alle former for medier, fotografer og branchemedlemmer. Men som jeg også sagde sidste år, vil vi gerne bredere ud til bl.a. bloggere, influencere, youtubere og turistbranchen. Bl.a. fordi vi trænger til nye medlemmer. Det kommer jeg tilbage til.
Det skal også med, at det er blevet sværere – for ikke at sige umuligt – at finde sponsorer til alle typer af arrangementer. Så vi må klare os med kontingentet. Heldigvis har vi en rimelig formue, som Aage kommer tilbage til i regnskabet, og det er bestyrelsens holdning, at vi godt kan tære på den.  Vi har dog enkelte sponsorer, der fortjener en tak: Messecenter Herning, som gav frokost under feriemessen, og Wakeup Copenhagen hvor vi er i dag.
Tilbage til medlemmerne. Som det ser ud i dag, er der hvert år flere pensionister, som ikke fornyer deres medlemskab, ligesom flere går over til seniormedlemskab. Desuden har corona betydet, at flere ikke længere er i branchen og derfor har meldt sig ud. Alt i alt har vi haft en tilbagegang på 20 medlemmer og en fremgang på fire. Så i dag er vi i alt 122 medlemmer fordelt på 91 mediemedlemmer, 19 branchemedlemmer og 12 seniorer. Den nedadgående tendens vil nok fortsætte de kommende år, med mindre vi får knækket koden til at tiltrække nye, gerne yngre medlemmer.
Da jeg trådte til som formand for to år siden, blev bestyrelsen suppleret med tre nye:  Mette Damgaard Petersen, Anne-Christine Persson og Mikkel Bækgaard, så der var syv bestyrelsesmedlemmer plus formand og kasserer. Altså ni i alt.
Det har ikke fungeret optimalt at være så mange, ikke mindst fordi det har været umuligt at mødes. Siden vi sendte invitation til generalforsamlingen har endnu et medlem af bestyrelsen meddelt at han ikke genopstiller. Ud over Anne-Christine Persson og Mikkel Bækgaard, som allerede er annonceret, har Flemming Larsen i 11. time besluttet at trække sig. Det lyder drastisk, men der er en forklaring på alt. Anne-Christine og Mikkel gav som begrundelse, at de ikke havde tid. Her vil jeg gerne pointere, at man skal være indstillet på at engagere sig og lægge et stykke arbejde som bestyrelsesmedlem. Flemming arbejder næsten ikke med rejser længere, han er motorredaktør på Vejle Amts Folkeblad og skriver desuden om mad, så det har fået hans hovedfokus.
Bestyrelsen er enige om, at vi egentlig foretrækker at være fem medlemmer (minimum ifølge vedtægterne) + formand og kasserer. Det er i øvrigt også det antal, der tidligere har siddet i bestyrelsen. Derfor skal vi have valgt et nyt medlem til bestyrelsen. Vi foreslår Lars-Terje Lysemose, der blandt meget andet har været formand for De Berejstes Klub. Så han ved, hvad det drejer sig om.
Jeg genopstiller ikke som formand. Det er der ikke nogen overraskelse i, da jeg sagde allerede, da Anne-Vibeke gik af, at jeg kun ville tage en enkelt periode på to år. Jeg synes ganske enkelt, at der er behov for et generationsskifte. Danske Rejsejournalister står i lidt af et vadested bl.a. grundet den høje gennemsnitsalder i foreningen. Der skal ganske enkelt fornyelse til, som kan tiltrække nye medlemmer. Heldigvis har vi en rigtig god formandskandidat i Kirstine Krefeld, som både har energi og visioner til, hvordan vi kan forny os. På den baggrund foreslår bestyrelsen Kirstine Krefeld som ny formand.
På falderebet vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til den øvrige bestyrelse. En særlig tak til Aage Krogsdam, der yder en stor indsats bag kulissen – noget man for alvor får øjnene op for som formand.
Jeg har den holdning, at det også skal være inspirerende og en fornøjelse at lave frivilligt arbejde. Det har det været. Men alting har sin tid”, sluttede Hanne Høiberg.
Herefter satte dirigenten formandens beretning til afstemning, og den blev enstemmigt vedtaget.


Punkt 4
Kassererens årsregnskab med revisors udtalelse.
Kasserer Aage Krogsdam fremlagde regnskabet for 2021 med det største overskud i foreningens historie trods de gratis medlemsarrangementer (som fortsættes i 2022). Regnskabet står i coronas tegn. Bl.a. er der naturligt nok kommet penge tilbage fra vores rejseforsikring, som er baseret på forventninger. 
Indtægterne afspejler, at vi har mistet 20 medlemmer. Kassereren oplyste, at Herning fortsat sponserer Havfrueprisen. Udgifterne til administration og IT er højere end tidligere. Det skyldes bl.a., at vi havde høje udgifter til den ny hjemmeside i 2021, som vi i øvrigt har fået god respons på.
Egenkapitalen er vokset, men udbyttet er ikke så højt, hvorfor der er få renter. Der har været røster fremme om at placere foreningens midler andre steder for at øge afkastet. Banken råder os til ikke at spekulere i indtjening, da der er en større risiko forbundet med det. Vi ændrer derfor ikke den post.
Tak til Mogens Hansen som har revideret regnskabet. Mogens Hansen trækker sig i øvrigt som revisor efter denne generalforsamling.
Anne Kjøge spurgte, om det var den rigtige beslutning at lade medlemskontingentet stige fra 600 til 650. Vi har inflation, og der er “penge på kistebunden”. Aage mente ikke, at de 50 kr. i difference afgør, om folk melder sig ind eller ud, det er kun i år, vi har så stort overskud. Vi vil gerne tage det op i bestyrelsen. Den nye formand har måske også nogle tanker.
Rikke Koks Andreassen fortalte, at vi har forsøgt at revitalisere foreningen, pga. svind i medlemskaberne og manglende deltagelse. Hvis vi skal tiltrække influencere, kan det være nødvendigt at investere i arrangementer og markedsføring. Hun mente derfor, at det vil være synd at lade kontingentet falde. Elsebeth Mouritzen foreslog, i forlængelse af Anne Kjøges forslag, at man indfører et “hvervetilbud” på f. eks 500 kr. (eller et andet beløb), dog kun som et engangstilbud.
Mogens Hansen nævnte, at hvis man har indtægter fra rejseartikler, kan man jo trække kontingent fra.
Aage Krogsdam mindede om, at der jo både er gratis deltagelse i arrangementer, og at en del af kontingentet går til Gouda rejseforsikring, som er et aktiv. En tilsvarende rejseforsikring ville have en værdi af ca. 2000 kr.
Mikkel Bækgaard bakkede op om argumentet omkring rejseforsikringen. Han mente, at hvis man er seriøs, er det ikke et spørgsmål om det er 600 eller 650 kr. Også Hanne Olsen understregede, at vores forsikring er attraktiv.
Lars Thykier fastslog, at hvis vi ønsker at ændre kontingentet, kan det under alle omstændigheder først blive fra næste år.
Hanne Høiberg foreslog, at det er noget, den nye bestyrelse skal afgøre og drøfte. Vi skal ikke ændre på 2022 nu. Bestyrelsen kommer med en tilbagemelding.
Poul Hedemann spurgte, om hjemmesiden er sikker i forhold til hackerangreb mv.Jan Aagaard henviste til, at det kan være svært at forsikre om, når selv store selskaber bliver hacket, men at vi har de rette IT sikkerhedsplugins og løbende backup. Bestyrelsen følger op på det og vender tilbage.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Punkt 5
Forslag.
Ingen yderligere forslag.
 
Punkt 6
Forslag til kontingent.
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Men det er lidt svært at lave et retvisende budget på grund af corona-situationen, vi forventer 65.000 kr. i kontingent og 5000 kr. i sponsorat fra Herning Messecenter.
Da rejseforsikringen er baseret på sidste år forventes et mindre underskud.
Lars-Terje Lysemose spurgte, om det ifølge vedtægterne er muligt at give rabat på kontingent. Lars Thykier mente, at der er vide rammer for dette. Kirstine Krefeld tilføjede,  at vi kan få brug for pengene på at annoncere og hverve nye medlemmer.


Punkt 7
Valg af formand/kasserer
Hanne Høiberg foreslog Kirstine Krefeld, som præsenterede sig. Hun har været rejsejournalist siden 2009 og medlem af foreningen siden 2012. Hun har været glad for vores mange arrangementer og har nogle nye ideer til, hvordan foreningen skal arbejde fremover. Kirstine Krefeld har siddet i bestyrelsen hos Danske Madpublicister, som kæmper med mange af de samme udfordringer. Kirstine Krefeld mener, at det er oplagt at invitere bloggere og influencere ind, hun mener at vi kan lære af hinanden. Hun glæder sig til, at den nye bestyrelse får gjort sig nogle tanker og sat nye skibe i søen.
Kirstine Krefeld blev enstemmigt valgt. Afsked med afgående formand placeres under eventuelt.


Punkt 8
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.
Fire bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Jan Aagaard, Rikke Koks Andreassen, Lissen Jacobsen og Mette Damgaard Petersen.
Mikkel Bækgaard, Anne Christine Persson og Flemming Larsen trækker sig. Det skyldes ikke samarbejdet i bestyrelsen, men blot at de har travlt og har andre prioriteringer. De har været glade for at være med.
Hanne Høiberg foreslår Lars Lysemose, som præsenterede sig. Lars-Terje Lysemose har arbejdet både som rejsejournalist og som rejseredaktør. Han har skrevet bogen “Kronisk Rejselyst” ,som vandt en pris på Bogmessen sidste efterår. Lars-Terje Lysemose har mangeårig erfaring fra De Berejstes Klub, senest som kasserer. Han er endvidere engageret i Nairobi-klubben, som arbejder med journalistik i udviklingslandene.
Eva Baré spurgte, hvorfor Lars-Terje forlader De Berejstes Klub til fordel for Danske Rejsejournalister. Han fortalte, at han har brugt 10 år og lagt mange kræfter i den og bl.a. har udgivet en jubilæumsbog. Nu vil han lade nye kræfter træde til. Hanne Høiberg takkede for ,at Lars-Terje stillede op.
Alle opstillede blev enstemmigt valgt.


Punkt 9
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Hansen ønsker at stoppe. Ole C. Jørgensen stiller op som ny revisor og Poul Hedemann stiller op som revisorsuppleant. Begge blev enstemmigt valgt. 


Punkt 10
Eventuelt
Rikke Koks Andreasen takkede Hanne Høiberg for hendes store arbejde og engagement som bestyrelsesformand. Hanne Høiberg står for bestyrelsen som en ekstremt arbejdsom, disciplineret og målrettet formand. Rikke Koks Andreasen nævnte, at det har været meget udfordrende år at være formand i, særligt i forhold til corona, men også i forhold til ambitionen om at revitalisere foreningen. Dette har ikke været muligt pga. dårlig timing, men Hanne har alligevel været energifyldt og glad.
Hanne Høiberg takkede for de pæne ord. Hun har været rigtig glad for arbejdet i bestyrelsen, hvor hun har siddet i over 10 år. Beslutningen om at gå af som formand handler alene om, at foreningen vil have godt af et generationsskifte, så nyt blod og nye tanker kan komme ind. Hanne er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden og glæder sig til fortsat at være medlem og være en del af et godt og vigtigt netværk. Hun takkede afslutningsvis igen Aage Krogsdam for et godt samarbejde.
Herefter gik generalforsamlingen over i en kort og mere uformel del, hvor der uddeltes blomster, gavekurv og vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer samt revisor.


Afslutningsvis takkede bestyrelsen dirigent Lars Thykier og referent Mette Damgaard Petersen for indsatsen.


Referent Mette Damgaard Petersen, 15. marts 2022
Godkendt af dirigent Lars Thykier d.  24. marts 2022.

Scroll to Top