Referat af Danske Rejsejournalisters generalforsamling 2024

Danske Rejsejournalisters ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 20. marts 2024 på hotel Wakeup Copenhagen.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Lars Thykier, tidligere Danmarks Rejsebureau Forening. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i december 2023 og dagsorden udsendt 6. februar 2024. Der var 15 medlemmer til stede foruden tre fra bestyrelsen.

Pkt. 2: Valg af referent

Lissen Jacobsen.

Pkt. 3: Formandens beretning om foreningens virksomhed

Denne var udarbejdet og varetaget af Rikke Koks Andreassen som fungerende formand, idet Kirstine Krefeld var trådt tilbage.

Vi indledte med at holde et minuts stilhed for vort i forgangne år afdøde medlem i Tyskland, Reinhard Ilg, som havde et PR-bureau i Hamborg.

Dernæst gennemgik Rikke de arrangementer, som foreningen har gennemført i 2023:

Den 1.2. 23 havde vi et velbesøgt medlemsmøde på WakeUp Hotel om krydstogter. I panelet deltog:

Bestyrelsesformand og stifter af Albatros Travel, Søren Rasmussen.

Direktør Jesper Boas Smith, Nordic Cruise Gsa.

Direktør for Vitus Rejser, Heidi Maak.

Kommerciel direktør Sune Norup Christensen, Københavns Havn.

Næste arrangement var Ferie for alle i Herning, 24. februar, hvor vi uddelte vores Lighthouse Tourism Award (tidligere Havfrueprisen). Den gik til de to tidligere cykelryttere, Alex Pedersen og Joachim Andersen, som fik ideen til at bringe Tour de France til Danmark i sommeren 2022, nr. to blev Campingmuseet på Egeskov Slot, og nr. 3. blev Geopark Odsherred. Alle tre valg blev modtaget med glæde og tilfredshed. Vi havde 25 deltagere med i bussen fra København til Herning. Stor tak til Messecenter Herning for frokost og sandwich i bussen hjem samt sponsering af prisen og ligeledes stor tak til Bravo Tours for at give et tilskud til bussen. At leje en bus i dag koster over 13.000 kr.

For en god ordens skyld vil jeg også nævne, hvem der i 2024 modtog Lighthouse Tourism Award. Prisen gik til de fem vikingeringborge i Danmark, med Knuthenborg Safaripark som nummer to og Broløkke Herregård på Langeland som nummer tre. Gode valg og en succesfuld uddeling.

Den 23. marts 2023 havde vi generalforsamling. Som sædvanlig styret eksemplarisk og i god ånd af Lars Thykier. Tak fordi du også i år vil lede generalforsamlingen, selv om du er fratrådt som direktør for Danmarks Rejsebureauforening og nu er pensionist. På generalforsamlingen i 2023 udtrådte Jan Aagaard af bestyrelsen, og i hans sted blev Lars Milbæk valgt. Han er nu udtrådt af bestyrelsen.

Den 17. maj var vi inviteret til rundvisning på hotel 25 Hours i det indre København. Det var et interessant besøg med cirka 20 deltagere.

I maj formidlede vi også en invitation til besøg og overnatning om bord på MSC’s nyeste kæmpe krydstogtskib, som skulle døbes i København af 89-årige Sophia Loren. Omkring 20 af vores medlemmer deltog.

Også i maj formidlede vi en invitation til vores medlemmer til et pressemøde på Polens ambassade i København. Også det havde god tilslutning med godt 20 af vores medlemmer som deltagere.

Den 20. juni havde vi inviteret til et medlemsmøde om forlystelsesparker i Danmark og Sverige. Vi havde samlet et flot panel. Desværre måtte vi aflyse, da der kun meldte sig 14 deltagere udover fire fra bestyrelsen. Følgende havde sagt ja til at sidde i panelet: Administrerende direktør Andreas Andersen fra Liseberg i Gøteborg, administrerende direktør Ole Andersen fra Dyrehavsbakken, som også skulle være vært. Kommerciel direktør Niels Erik Folmann fra Tivoli, økonomidirektør Rasmus Mortensen fra Fårup Sommerland og direktør for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Søren Kragelund. Vi agter at forsøge os med samme arrangement i år.

28. september var vi inviteret til rundvisning på det nyrenoverede Hotel Grand Joanne nær Hovedbanegården. Et spændende hotel og også her med 20 deltagere.

14. november arrangerede vi i fællesskab med ANTOR den årlige workshop med stor tilslutning på omkring 30 deltagere. Workshoppen fandt sted hos Tysk Turist Information i Amaliegade med mad og vin.

I december prøvede vi noget nyt og inviterede til socialt samvær med en lille julemiddag på Hotel Grand Joanne. En menu og et glas vin, kaffe/te og chokolade ville koste kr. 350, men det syntes flere af vores medlemmer var for dyrt, og kun tre tilmeldte sig. Så vi måtte desværre aflyse.

Det er blevet sværere at finde sponsorer, så vi må prøve at klare os selv qua kontingentet. Da vi har en rimelig formue, mener bestyrelsen, at vi godt kan bruge lidt på denne måde, men netop med måde.

Vores medlemssammensætning betyder, at der hvert år er flere pensionister, som ikke fornyer medlemskabet, ligesom flere går over til seniormedlemskab. Vi har dog i årets løb fået flere nye yngre medlemmer, så medlemstallet er faktisk stabiliseret.

Angående foreningens revitaliserings-strategi: Planerne for en revitalisering af foreningen Danske Rejsejournalister fortsætter som annonceret på generalforsamlingen i 2023. Vi er i gang med nye modeller og aktører, Vi vil f.eks. arbejde på et yderligere samarbejde med relevante foreninger, det kunne være flyvejournalisterne, madpublicisterne og os i én forening. Vi skal herudover arbejde på at få flere influencere med, som har relevans for foreningen (rejse, livsstil, mad, vin, etc.). Rikke skriver brev til en udvalgt skare af influencere, der arbejder med rejser, livsstil, mad eller lignende, og hvor fordelene ved at være medlem fremhæves, blandt andet rejseforsikringen, men også fællesskabet og aktiviteterne. Vi modtager gerne gode input fra medlemmerne.

Vi skal have flere besøgende på vores hjemmeside, som er vores visitkort. Det gør vi blandt andet ved at optimere vores FB-side og guide folk derfra videre til vores hjemmeside. Herudover skal vi have etableret en Instagram-konto og en Linkedin-konto, hvor vi også skal generere folk videre til vores hjemmeside. Vores kanaler skal være attraktive og skabe trafik til hjemmesiden, så det bliver netop attraktivt for vores nye ambassadører fra branchen at indgå i et partnerskab med os.

Der var et enkelt spørgsmål til ovenstående, og det kom fra Niels-Henrik Jensen, som spurgte, om bestyrelsen er i gang med ”rekrutteringen” af nye aktører, og om nævnte brev (eller mail) er på vej ud. Til det svarede RKA, at det sker meget snart, men ”at vi jo ikke kan garantere den effekt, vi håber på”. Ellers var der ikke kommentarer til beretningen fra de ca. 15 deltagere. Denne blev godkendt.

Pkt. 4.: Kassererens årsregnskab med revisors påtegning

Aage Krogsdam gennemgik årsregnskabet, som lød på i alt 81.612,20 kr. på indtægtssiden (heraf medlemskontingent på 71.675 kr. samt sponsorater for 9000 kr. + renter 937, 20 kr.). Regnskabet balancerer med det samme i udgifter, medregnet et minus på 12.364,71 i underskud.

Foreningen har haft en lille medlemsfremgang (og dermed kontingent). Foreningens ultimo egenkapital (formue) er d.d. på 80.197,83 kr., som er ca. 9000 kr. mindre end i 2022. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt, og dermed gik vi til budgettet for 2024:

Indtægter i alt (kontingenter, sponsorer, renter): 74.900 kr.

Udgifter i alt (møder/generalforsamling, administration, internet, rejseforsikring): 79.000 kr. Der blev sået tvivl om et af tallene (af Anne Kjøge), og en snak om dette, men det viste sig at være en misforståelse. Aage Krogsdam sendte senere følgende mail til bestyrelsen:

”Under min gennemgang af budgettet for 2024 blev der rejst tvivl om beløbet til administration på kr. 38.000 var korrekt. Jeg beklager, at det var lidt uklart formuleret. Beløbet på kr. 38.000 indeholder administrationsgebyr og kontorhold til kasserer plus øvrige administrationsudgifter. Beklageligvis betyder det, at underskuddet i 2024 bliver på 4.100 kr., som jeg nævnte det ved min gennemgang af budgettet”. Budgettet blev taget til efterretning (godkendt).

Pkt. 5: Forslag til drøftelse

Der var indsendt to forslag fra medlemmer. Det første fremsendt af Hanne Würtz, Jytte Flamsholt Christensen og Niels-Henrik Jensen:

”Vi stiller hermed forslag om, at udgifter til offentlig transport i forbindelse med møder i Danske Rejsejournalister i Københavnsområdet og på Sjælland refunderes af Danske Rejsejournalister. Forslaget tager sigte på medlemmer fra provinsen. Definering af provinsen i den her sammensætning overlades til generalforsamlingen. Refundering sker ved indsendelse af de relevante bilag til foreningens kasserer”.

Det andet forslag kom fra samme tre medlemmer foruden Carsten B. Grubach:

”Vi stiller hermed forslag om, at Danske Rejsejournalisters generalforsamling 2025 afholdes i Odense”.

Disse to forslag, især det første, førte til en lang debat indledt af Niels-Henrik Jensen med ordene:” Togpriserne stiger, og det koster kassen. Vi synes, at foreningen bør medfinansiere, at medlemmer i provinsen kan prioritere medlemsmøderne. Der er en skævhed mellem København og provins”.

Dirigenten påpegede, at vi skal diskutere princippet – ikke som sådan modeller for eller detaljer om, hvordan det kan finansieres (eller ikke).

Det koster også en del at rejse ude fra Sjælland og ind til København, og hvor begynder provinsen? Mange gav deres besyv med både for og imod, men som Ole C. Jørgensen (vores revisor fra Fyn) sagde, at ”der er ikke mange penge at give af, sådan er vilkårene”. Dette havde kasserer Krogsdam allerede påpeget og på forhånd regnet på.

“I så fald måtte kontingentet stige., og alligevel ville konsekvensen nemt kunne blive, at hele foreningens formue vil blive brugt på kort tid”, sagde han.

Dirigent Lars Thykier pointerede, at spørgsmålet er: Om man skal støtte og hvordan?

Vil et mindre tilskud hjælpe? Vil der komme flere til møderne? Hvem skal så have tilskud? Aage Krogsdam: ”Vi risikerer, at der bliver et højere mødegebyr, og jeg tror ikke, at det er almindeligt at subsidiere medlemmer af foreninger, fordi de bor uden for København”. Så er vi ”first movers”, mente Niels-Henrik (med glimt i øjet).

Dirigenten sagde, at forslaget skal tages til efterretning og ikke ”lade det ligge”. Bestyrelsen kan arbejde videre på en model og idéudvikle på den, og fremlæggelse skal ske på generalforsamlingen næste år.

Således kom vi til det andet forslag om at flytte generalforsamlingen 2025 til Odense. Niels-Henrik: Det ville være et godt signal, og vi kunne lave et helt dagsprogram.

Bestyrelsen blev således pålagt at arbejde med forslagene og komme med en udmelding om begge inden næste generalforsamling.

Pkt.6: Forslag til kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og sådan blev det.

Pkt. 7: Valg af formand/kasserer

Formand og kasserer vælges for to år ad gangen. Formand vælges i lige år, kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Da Kirstine Krefeld ikke ønskede genvalg, foreslog og støttede bestyrelsen Rikke Koks Andreassen som ny forperson. Det blev modtaget med applaus.

Pkt. 8: Valg af seks bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt: Mette Damgaard Petersen og Lissen Jacobsen fortsætter, sidstnævnte er nu næstforperson. Tillige Louise Alkjær, Klaus Gjede, Carsten Grubech og dermed har vi igen et medlem fra Jylland med i bestyrelsen, Som branchemedlem blev Anette Brylov Hansen (Danhostel) valgt.

Pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant

Ole C. Jørgensen blev genvalgt som revisor og Poul Hedemann som revisorsuppleant.

Således sluttede generalforsamling 2024 efter en meget livlig debat, men dog med god ro og orden.

Referent Lissen Jacobsen, 10. 4.2024

Scroll to Top