Generalforsamling d. 25. maj 2021

2021 Generalforsamlingen i foreningen skulle oprindelig have fundet sted i marts 2021, men måtte udskydes til den 25. maj 2021 pga. forsamlingsforbuddet.

DAGSORDEN
Pkt. 1 Valg af dirigent: Direktør for Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt. Han fastslog, at generalforsamlingen, både den oprindelige i marts og denne faktiske den 25. maj, var indkaldt rettidigt set i lyset af corona-situationen og den frem til maj måned gældende forsamlingsbegrænsning.
Til stede var 21 stemmeberettigede medlemmer inkl. en del af bestyrelsen. Alle var stemmeberettigede.

Pkt. 2 Valg af referent: Bestyrelsesmedlem Lissen Jacobsen blev foreslået og valgt.

Pkt. 3 Formandens beretning.
”Velkommen til generalforsamling i Danske Rejsejournalister – et par måneder forsinket. Og tak til Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, for igen at stille op som dirigent. Og sikke et år”, indledte Hanne Høiberg sin beretning.

”Da vi var samlet til generalforsamling 10. marts 2020 og herefter holdt farvel-reception for vores formand gennem mange år, Anne-Vibeke Isaksen, havde ingen forestillet sig, at den nedlukning af Danmark, som Mette Frederiksen proklamerede dagen efter, ville få så vidtrækkende følger, som tilfældet var og er. Vores branche – hvad enten vi er rejsejournalister eller rejsearrangører – hører til dem, der har været ramt allerhårdest under corona-nedlukningerne. Vi lever af at rejse/skrive om/arrangere rejser, og det har vi næsten ikke kunnet. Med rødt verdenskort og fuldt stop for rejser ud af landet, blev rejsebranchen tvangslukket. Rejsearrangørerne har kæmpet indædt, nogle er gået konkurs, andre har klaret sig igennem med stærkt slanket organisation. De af os, der formidler rejserne, har også måttet omstille os, vi har rejst Danmark tyndt og måttet finde andre veje til indkomst – eller leve af mindre. Jeg er imponeret over dem, der har klaret sig igennem, og jeg nærer dyb medfølelse med dem, der har måttet lukke deres forretning.

På den baggrund har Danske Rejsejournalister klaret sig ganske pænt. Vi var en nyvalgt bestyrelse, jeg var ny formand, og vi havde tre nye medlemmer (Anne-Christine Persson, Mette Damgaard Petersen og Mikkel Bækgaard). Vi ville gerne have holdt vores første møde fysisk, men som det øvrige Danmark måtte vi holde virtuelle møder. Alligevel er det lykkedes os at holde nogenlunde lige så mange medlemsarrangementer som i normale år. Dog holdt vi ikke en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med et arrangement, som vi ellers havde satset på.

ARRANGEMENTER:
Under første nedlukning i foråret 2020 vovede vi at indbyde til debatmøde om togrejser i slutningen af april. Dét måtte vi udskyde, og da Danmark åbnede igen, fandt vi det mere relevant med et debatmøde med fokus på, at danskerne ville holde sommerferie inden for landets grænser. Mødet blev holdt på Rungstedgaard 17. juni, og vi havde bl.a. besøg af Visit Lolland-Falster, Feriehusudlejernes Brancheforening og chefen for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv. Efter sommerferien, 3. september, holdt vi så fysisk debatmødet om togrejser. Her kom bl.a. DSB, Peter Rasmussen fra Silver Tray og et togrejsebureau med deres bud på, hvordan stigende klimabevidsthed er på vej til at vende billedet, så togrejser og ikke mindst nattog får en ny opblomstring. 19. november holdt vi endnu et fysisk arrangement, nemlig på Københavns nye femstjernede luksushotel, Villa Copenhagen. Grundet nye corona-restriktioner fik tre grupper på hver otte medlemmer mulighed for en eksklusiv rundvisning.

I de første måneder af 2021 var Danmark lukket ned igen. Derfor blev årets første medlemsarrangement holdt som et virtuelt møde den 11. februar med temaet ”Hvordan arbejder rejsebranchen på at komme i gang, når det igen bliver muligt at rejse?” Her havde vi fået et panel bestående af Vitus Rejser, Nilles, FDM Travel og Albatros Travel til komme med deres bud. Den 28. april kunne vi så invitere til et udendørs medlemsarrangement i et af Københavns spændende, u-opdagede områder: baneterrænet mellem Vesterbro og Sydhavnen, hvor vi sluttede af i det nyåbnede BaneGaarden i DSBs 100 år gamle trælader.

PRISER:
Jeg har ikke nævnt noget om vores forskellige priser – af den enkle grund, at Ferie for Alle i Herning blev aflyst i februar 2021, og her plejer vi at overrække Havfrueprisen (til en aktør der har gjort noget særligt for danskerne i Danmark) og Årets Rejsejournalist. Vi satser på at overrække begge priser til efteråret.

Bestyrelsen holdt i november 2020 seminar på Fanø Krogaard. Vi var inviteret af denne, mens foreningen betalte transport. Det var første gang, den nye bestyrelse havde ordentlig tid til at se hinanden i øjnene, diskutere foreningens vision, typen af arrangementer etc.

VISION:
Vi er enige om at fortsætte den hidtidige linje om at være en netværksorganisation for skrivende til alle former for medier, fotografer og branchemedlemmer. Det er en god kombination, men vi vil gerne bredere ud til bl.a. bloggere, influencere, youtubere og turistbranchen, så derfor planlægger vi et større arrangement til efteråret. Vi vil fortsætte med de debatmøder, vi har dyrket de senere år, men også prøve at supplere med nye typer arrangementer.

Vi holder fast i det hidtidige princip om at holde to møder forår/sommer, to møder efterår/vinter. Dog har vi valgt at skrue lidt op for kadencen dette forår, fordi vi nok alle har savnet at komme ud og få inspiration. Derfor har vi planlagt næste debatmøde den 15. juni i Billund, og vi håber på stor opbakning ikke mindst fra jyske medlemmer, som har efterlyst arrangementer i deres del af landet.

Det skal også med, at vi har fået opdateret vores website. Den nye version, som nu er et år gammel, gik i luften i maj 2020. Målet med hjemmesiden er at sikre, at vi fortsat fremstår moderne og inspirerende for vores medlemmer og andre interessenter. Siden har høj brugervenlighed og er fremtidssikret.

Coronaen har desværre også været medvirkende til, at otte branchemedlemmer har meldt sig ud, fordi deres rejsebureau er gået konkurs, og en håndfuld mediemedlemmer har også valgt foreningen fra. Vi er i dag 93 mediemedlemmer, 23 branchemedlemmer og 10 seniormedlemmer.
Bestyrelsen har diskuteret, om vi pga. corona skulle sætte årskontingentet på 650 kr. ned, men er i stedet endt med, ekstraordinært for 2021, at alle medlemsarrangementer er gratis, altså betales af foreningen. Dog er vi nødt til at holde fast i et no-show gebyr, hvis man ikke har meldt afbud. Når Aage kommer til regnskabet, vil det fremgå, at vi har afsat 30.000 kr. på budgettet til arrangementer (mod normalt 15.000). Det er muligt, at vi kommer til at bruge af foreningens formue, men det er vi bevidste om, og vores økonomi er sund og fornuftig.

Mht. fremtiden er jeg rimeligt fortrøstningsfuld. Vi er en velfungerende netværksforening, selv om ingen lægger skjul på, at vi gerne vil have flere nye medlemmer – både fra medie- og branchesiden. Bestyrelsen fungerer rigtig godt med sin blanding af ”gamle garvede” og nye medlemmer med friske idéer, og vi har adskillige planer i forhold til nye tiltag. Men det er også værd at understrege, at idéer, tips og kritik fra alle jer altid er meget velkomne. Tak til bestyrelsen og tak til alle jer medlemmer, der er mødt op i dag”.

Beretningen fulgtes at få bemærkninger, bl.a. fik bestyrelsen ros af Karin Bech for, at vi faktisk fik holdt arrangementer i 2020, og hun foreslog, at vi overvejer at afholde et arrangement i forbindelse med det bornholmske folkemøde i 2022.
Herefter satte dirigenten formandens beretning til afstemning, og den blev enstemmigt vedtaget af de 21 tilstedeværende medlemmer.

Pkt. 4 Kassererens 2020 årsregnskab med revisors udtalelse.
Kasserer Aage Krogsdam fremlagde regnskabet for 2020 med et lille overskud på et par tusind kroner. Vi har naturligt nok ikke betalt så meget for Gouda Rejseforsikring i 2020. Foreningens aktiver er på godt 85.000 kr., det meste i obligationer. Regnskabet er revideret af foreningens revisor Mogens Hansen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Pkt. 5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde foreslået en ændring i paragraf 12, punkt 1, hvor sætningen ”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt” skulle udgå og erstattes med: ”Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt fra et medlem, der ikke selv deltager i generalforsamlingen. Denne fuldmagt skal indeholde fuldmagtsgiverens navn, adresse og telefonnummer, og den skal være underskrevet af vedkommende. Ligeledes skal der stå navn, adresse og tlf. på det medlem, der medbringer fuldmagten. Den underskrevne fuldmagt skal desuden indsendes til sekretariatet senest 8 dage før generalforsamlingen”.Det skal være enkelt og praktisk, sagde formand Hanne Høiberg. Formanden begrundede forslaget med, at foreningens medlemmer lever af at rejse/arrangere rejser, hvorfor det er absolut relevant at kunne stemme ved fuldmagt.
Forslaget blev vedtaget med 20 medlemmer for. Poul Hedemann undlod at stemme.

Pkt. 6 Budget 2021 og kontingent.
Foreningens indtægt på 84.000 og budgetterede udgifter på 83.000 går næsten lige op. Udgift til hjemmeside er væsentlig mindre end i 2020, hvor foreningen relancerede den i opdateret udgave. Der er i budgettet afsat dobbelt så meget til mødeudgifter, nemlig 30.000 kr., fordi møderne vil være gratis for medlemmerne resten af 2021. Administration er 35.000 kr., rejseforsikring/rejsedage 15.000 kr. mod kun små 6000 i 2020. Kontingent foreslås at fortsætte på samme beløb, 650 kr. årligt, også i 2022.
Dirigenten satte budget 2021 og kontingent til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Formand og kasserer er skiftevis på valg. I ulige år gælder det valg af kasserer. Aage Krogsdam opstillede uden modkandidater og blev enstemmigt valgt for to år.

Pkt. 8.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hele den siddende bestyrelse stillede op og blev genvalgt. Bestyrelsen består således af Mette Damgaard Petersen, Mikkel Bækgaard, Rikke Koks Andreassen, Anne Christine Persson, Jan Aagaard, Flemming Larsen, Lissen Jacobsen, kasserer/sekretær Aage Krogsdam og formand Hanne Høiberg.

Pkt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Både Mogens Hansen og Poul Hedemann stillede op og blev genvalgt.

Pkt. 10. Evt. Karin Bech mente, at foreningen skal af med sine obligationer, fordi de er det mest risikable i den nuværende økonomiske situation. Revisorsuppleant Poul Hedemann påpegede, at obligationerne dog har givet et sikkert afkast hvert år.


Afslutningsvis takkede bestyrelsen dirigent Lars Thykier og referent Lissen Jacobsen for indsatsen.


Referent Lissen Jacobsen, d. 2. juni 2021.
Godkendt af dirigent Lars Thykier den 6. juni 2021.

Scroll to Top