Generalforsamling i Danske Rejsejournalister 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 25. maj kl. 11 på hotel Wakeup Copenhagen, Borgergade 9, 1300 København K. Vi begynder med en kort velkomst og rundvisning ved direktør Christel Damm.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

01.  Valg af dirigent.

02.  Valg af referent.

03.  Formandens beretning om foreningens virksomhed.

04.  Kassererens årsregnskab med revisors udtalelser.

05.  Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægterne:

Under paragraf 12 står der under punkt 1 i afstemningsregler, anden sætning:

”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt”.

Forslag: Denne sætning udgår og i stedet tilføjes følgende:

”Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt fra et medlem, der ikke selv deltager i generalforsamlingen. Denne fuldmagt skal indeholde fuldmagtsgiverens navn, adresse og tlf., og den skal være underskrevet af vedkommende. Ligeledes skal der stå navn, adresse og tlf. på det medlem, der medbringer fuldmagten. Den underskrevne fuldmagt skal desuden indsendes til sekretariatet senest 8 dage før generalforsamlingen”.

Mailen sendes til info@rejsejournalisterne.dk 

06. Forslag til kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

07. Valg af formand/kasserer.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges i lige år og kasserer i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår genvalg af kasserer Aage Krogsdam.

08. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Damgaard Petersen, Mikkel Bækgaard, Anne Christine Persson, Rikke Koks Andreassen, Lissen Jacobsen, Flemming Larsen og Jan Aagaard.

09. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Hansen og genvalg af revisorsuppleant Poul Hedemann. Begge vælges for 1 år ad gangen.

10. Evt.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du tilmelde dig generalforsamlingen inden d. 20. maj. Evt. forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. 25. april.

Begge dele sendes til info@rejsejournalisterne.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Scroll to Top