Referat af Danske Rejsejournalisters generalforsamling 2023

Danske Rejsejournalisters ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 22. marts 2023 på hotel Wakeup Copenhagen.

Her kan du læse referatet af generalforsamlingen.

Dagsorden:

Punkt 1
Valg af dirigent.

Direktør for Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten fastslog herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt blandt andet pr. mail den 20. februar 2023. Dirigenten oplyste derefter, at der var 17 stemmeberettigede medlemmer inkl. fem bestyrelsesmedlemmer til stede.

Punkt 2
Valg af referent.

Bestyrelsesmedlem Rikke Koks Andreassen blev foreslået og valgt.

Punkt 3
Formandens beretning.

Kirstine Krefeld indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen i Danske Rejsejournalister. Hun takkede Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, for endnu engang at stille op som dirigent. Hun takkede ligeledes Wakeup Copenhagen, som lagde lokale til.

Formandens beretning var i øvrigt som følger:

Året har stået i revitaliseringens navn. En række initiativer er taget for at forsøge at skabe en tiltrængt forandring af foreningen, så eksisterende medlemmer fortsat vil opfatte medlemskabet som værdiskabende, og vi endvidere har lettere ved at rekruttere nye.

Vi havde en aflysning af det første møde i januar 2022 (et møde, som vi dog gennemførte senere på året). Ferie for Alle 2022 blev heldigvis gennemført, og Danske Rejsejournalisters Havfruepris gik til Dyrehøj Vingaard med begrundelsen, at de er pionerer inden for dansk vinturisme. Dyrehøj Vingaard på Røsnæs fik prisen for sine nyskabende bidrag til dansk turisme. Den 3. marts afholdt foreningen generalforsamling, hvor Kirstine Krefeld blev valgt som ny formand efter Hanne Høiberg. I august 2022 havde vi et velbesøgt og interessant medlemsmøde, hvor Anne-Vibeke Isaksen og Sarah in the Green underholdt om deres visioner og ageren på sociale medier. I november 2022 og januar 2023 afholdt vi et fælles arrangement med ANTOR Denmark og denne forenings turistkontorer. Begge arrangementer var populære og givende for alle parter, lød det.

I året, der er gået, har bestyrelsen taget en række nye initiativer med det formål at revitalisere foreningen. Vi har blandt andet taget initiativ til at invitere De Berejstes Klub og Danske Flyjournalister med til nogle af vores arrangementer for således at knytte os tættere sammen og udvide kredsen. Det samme gælder Danske Madpublicister, hvor det har været relevant.

Gennem de sidste knap 20 år har Danske Rejsejournalister uddelt en pris til en person, et firma eller en organisation, der har bidraget med noget særligt til turismen inden for Danmarks grænser. Den har indtil nu heddet Havfrueprisen, men som led i at revitalisere prisen har bestyrelsen omdøbt den til Lighthouse Tourism Award. Uddelingen samt festligholdelsen er endvidere flyttet ud blandt publikum på Ferie for Alle. I samarbejde med Messe Center Herning blev det besluttet at flytte den fra det lukkede morgen-åbningsarrangement af Ferie for Alle til den store scene i hal M kl. 11.15 med det formål at uddele prisen der, hvor vinderen og de nominerede er mest synlige, så publikum også kan blive inspirerede til at besøge dem.

Som yderligere nyt er, at bestyrelsen nominerer tre kandidater, og i år blev vinderen Alex Pedersen og Joachim Andersen for deres enestående indsats for at få de tre første etaper af Tour de France til Danmark. De øvrige nominerede til Lighthouse Award 2022 var: Camping Outdoor Museum ved Egeskov og UNESCO Global Geopark Odsherred.

Vi arbejder fortsat ud fra den vision, der har været gældende de seneste år: Nemlig at Danske Rejsejournalister er en netværksorganisation for skrivende til alle former for medier, fotografer og branchemedlemmer. Bestyrelsen har dog stadig som ambition at komme bredere ud til bl.a. bloggere, influencere, youtubere og turistbranchen. Bl.a. fordi vi trænger til nye medlemmer som tidligere nævnt.

Det er stadig sværere – for ikke at sige umuligt – at finde sponsorer til vores arrangementer. Så vi klarer os indtil videre med kontingentet. Heldigvis har vi en rimelig formue, som Aage kommer tilbage til i regnskabet. Dog drøfter bestyrelsen nye ideer til en øgning af indtægterne, blandt andet med partnerarrangementer. Dette præsenteres, når bestyrelsen er klar.

Dirigenten spurgte de fremmødte, om der var kommentarer til formandens beretning. Det var ikke tilfældet. Generalforsamlingen godkendte derefter enstemmigt formandens beretning.

Punkt 4
Kassererens årsregnskab med revisors udtalelse.

Kasserer Aage Krogsdam fremlagde regnskabet for 2022. Der måtte i 2022 konstateres et underskud på 15.025 kr., delvis på grund af de gratis medlemsarrangementer for alle medlemmer. Aage Krogsdam bemærkede i den forbindelse, at der i 2023 ikke længere vil være tale om gratis medlemsarrangementer.

Foreningens egenkapital er pr. 31. december 2022 på 89.887,26 kr., en reduktion på 24.261,49 kr. Reduktionen skyldes primært et underskud på driften men også et kurstab på 9235,68 kr.

Tak til Ole C. Jørgensen, som har revideret regnskabet.

Aage Krogsdam mindede om, at en del af kontingentet går til Gouda Rejseforsikring, som er et stort aktiv. En tilsvarende rejseforsikring har en værdi af ca. 2000 kr. Det er med andre ord en meget attraktiv forsikring, som foreningen kan tilbyde sine mediemedlemmer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 5
Forslag.

Ingen yderligere forslag.

Punkt 6
Forslag til kontingent.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, og som blev vedtaget enstemmigt.

Punkt 7
Valg af formand/kasserer

Kassereren er på valg hvert andet år, de ulige år, og formandsposten er ligeledes på valg hvert andet år, de lige år.
Kirstine Krefeld var jfr. ovenfor ikke på valg som formand. Kasserer Aage Krogsdam blev enstemmigt genvalgt som kasserer for to år.

Punkt 8
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.

Fire bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Rikke Koks Andreassen, Lissen Jacobsen, Lars-Terje Lysemose og Mette Damgaard Petersen.

Jan Aagaard trækker sig. Det skyldes ikke samarbejdet i bestyrelsen, men blot at han har travlt med sit arbejde og har andre prioriteringer. Han har været glad for at være med. Bestyrelsen takkede Jan for hans store arbejde for foreningen igennem seks år, ikke mindst med hjemmesiden.

Bestyrelsen foreslog Lars Milbæk som nyt bestyrelsesmedlem. Lars er kommunikationsmedarbejder i DCU. Kirstine præsenterede Lars, da han af arbejdsmæssige årsager ikke selv kunne deltage på generalforsamlingen. Lars Milbæk vil, såfremt han vælges, blandt andet skulle overtage Jan Aagaards arbejde med at opdatere foreningens hjemmeside, etc.

Alle opstillede blev enstemmigt valgt.

Punkt 9
Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ole C. Jørgensen genstiller som revisor, og Poul Hedemann stiller op som revisorsuppleant. Begge blev enstemmigt valgt.

Punkt 10
Eventuelt.

Generalforsamlingen mindedes det mangeårige medlem, rejseredaktør på Jyllands-Posten Mogens Hansen, freelancejournalist og tidligere revisor for Danske Rejsejournalister, som pludselig gik bort i sommeren 2022 efter kort tids sygdom.

Afslutningsvis takkede bestyrelsen dirigent Lars Thykier og referent Rikke Koks Andreassen for indsatsen.

Referent Rikke Koks Andreassen, 22. marts 2023/10. april 2023.
Godkendt af dirigent Lars Thykier, 25. april 2023.

Scroll to Top